Søk


Nyttige lenkerForslag om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Banklovkommisjonen overleverte i dag, 4. desember, sin utredning nr. 28, NOU 2013: 12, med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen.

Utredningen inneholder utkast til nye regler for skattefavoriserte kollektive uførepensjonsordninger i arbeidsforhold, og er tilpasset hovedprinsippene i ny uføretrygd i folketrygden som etter planen skal tre i kraft 1. januar 2015.

Banklovkommisjonen foreslår at det fortsatt skal være opp til det enkelte foretak å bestemme om foretakets pensjonsordning skal omfatte uførepensjon. Uførepensjonen skal fastsettes i prosent av medlemmets lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), men med mulighet for et tillegg for lønn mellom 6 og 12 G for å kompensere for at ny uføretrygd etter folketrygden ikke gir kompensasjon for inntekt over 6 G. Lovutkastet er utformet som en rammelov, og det vil være opp til foretakene å fastsette nivået på uførepensjonen innenfor lovfastsatte rammer.

Utredningen skal sendes på høring. Finansdepartementet tar deretter sikte på å fremme en lovproposisjon basert på utredningen og de innkomne høringsmerknadene for Stortinget, slik at reglene kan tre i kraft samtidig med ikrafttredelsen av ny uføretrygd i folketrygden. 

Pensjonskasseforeningen er representert i Banklovkommisjonen og vil avgi høringsuttalelse. 

 

Les mer
Pressemelding fra Banklovkommisjonen
Banklovkommisjonens utredning NOU 2013: 12


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no