Søk


Nyttige lenkerOppreservering og flytting av forsikringskontrakter

Pensjonskasseforeningen, i samarbeid med NHO, sendte i dag, 4. desember, et brev til Finansdepartementet vedrørende oppreservering og flytting av forsikringskontrakter. 

I brevet skriver Pensjonskasseforeningen og NHO at de er opptatte av at det må være konkurranse og reell mulighet til å flytte pensjonsordninger for å oppnå bedre betingelser. Oppreserveringsbehovet for kollektiv pensjon har medført et dødt flyttemarked, og denne situasjonen forverres ytterligere av at forsikringsselskap har varslet at de vil si opp sine pensjonsforpliktelser.  

Foreningene mener at løsningen for flytting av forsikringskontrakter under oppreservering som foreslås av Finansdepartementet i brevet av 11. oktober 2013 ikke ivaretar disse hensynene tilstrekkelig og Pensjonskasseforeningen og NHO ber om at løsningen endres til: 

  • Avgivende selskaps andel av oppreserveringen må være fullt gjennomført
  • Den andel av oppreserveringen som skal dekkes av kundeoverskudd og risikoresultat skal minimum være gjennomført i henhold til opptrappingsplanen 
Pensjonskasseforeningen og NHO mener en slik presisering av flyttebestemmelsene vil forhindre arbitrasjemotivert flytting og innlåsing av kontrakter. Forsikringsselskapene vil ikke lenger ha intensiv til å si opp kontrakter for å unngå å måtte bidra til oppreserveringen. 
 
Videre kommenteres livsforsikringsselskapenes ønske om såkalt solidarisk bruk av overskudd, altså en løsning som tillater bruk av overskudd til oppreservering på kryss av kontrakter. Pensjonskasseforeningen og NHO skriver i sitt brev at slik de tolker forsikringsvirksomhetsloven med forarbeider skal overskudd på avkastningsresultat og risikoresultat fordeles på den enkelte kunde. Det åpnes ikke for at overskudd fra en kunde skal kunne benyttes til å dekke pensjonsinnretningens ansvar for manglende avsetninger hos en annen kunde. 
 
I brevet skriver foreningene videre at det i denne krevende perioden med oppreservering er av stor betydning at Finanstilsynet og Finansdepartementet i sin regeloppfølging sikrer balanserte løsninger og ivaretakelse av kundehensyn.
 

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no