Søk


Nyttige lenkerEndringer i årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak

Finansdepartementet fastsatte 19. desember forskrift om endringer i forskrift 16.12.1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, forskrift 20.12.2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift 16.12.1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, finansieringsforetak.

I forskriften om årsregnskap for pensjonsforetak er det nå besluttet at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på pensjonsforetakets hjemmeside på Internett. Pensjonsforetaket skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år.

Finansdepartementet har imidlertid tatt vår høringsuttalelse til etterretning og inkludert følgende punkt i forskriften § 2-5: "Pensjonsforetak uten egen hjemmeside på Internett kan offentliggjøre årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen på foretakets hjemmeside på internett".

Videre er det besluttet at pensjonsforetak som måler eiendeler eller forpliktelser til virkelig verdi etter IFRS, skal måle eiendelen/forpliktelsen i samsvar med IFRS 13. Og videre at ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.  


Forskrift om endringer i forskrift 20.12.2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no