Søk


Nyttige lenkerHøringsuttalelse - Ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Pensjonskasseforeningen har avgitt sin høringsuttalelse vedrørende ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg. 

I Finansdepartementets høringsbrev bes det om merknader knyttet til to forhold:

1. Hvorvidt fripoliser skal være fullt oppreservert til dødelighetsgrunnlaget K 2013 før konvertering til investeringsvalg.

2. Finanstilsynet foreslår en forskriftsbestemmelse som setter krav til pensjonsinnretningens informasjonsplikt, herunder med eksempler for å kunne nå gitte ytelsesnivåer. Videre foreslås en bestemmelse om opplysningsplikt for det tilfellet at pensjonsinnretningen vil dekke negativt risikoresultat i avkastningen eller i verdien av investeringsporteføljen tilordnet kontrakten. 

Knyttet til punkt 1. konkluderer Finanstilsynet i sitt høringsutkast til Finansdepartementet med at fripoliser som skal konverteres til investeringsvalg skal være fullt ut oppreservert til den nye K2013-tariffen. Pensjonskasseforeningen er av samme oppfatning som Finanstilsynet, og kan i det vesentligste tiltre tilsynets argumentasjon. Ved en konvertering avlastes pensjonsinnretningene for et garantert avkastningsnivå. Det vil være urimelig om de også skal avlastes for all tidligere akseptert biometrisk risiko, og det i strid med faktiske pensjonsplaner og garanterte nivåer.

Pensjonskasseforeningen kommenterer videre at: "Det er en grunnleggende forutsetning at fripoliser skal være tilstrekkelige reserverte, og rettighetshaver skal ikke være skadelidende der pensjonsinnretningen ikke har foretatt tilstrekkelige avsetninger".

Foreningen anser i likhet med tilsynet at "full oppreservering vil lette informasjonen og rådgivningen, og samtidig gjøre produktet noe mindre komplisert å forstå. Den naturlige motside er at ingen kan pålegge den enkelte pensjonsinnretning å tilby investeringsvalg; anser ikke leverandøren dette som et egnet eller ønsket produkt, så tilbys det ikke. Det er også vårt syn at krav om full oppreservering vil fremme konkurransen i markedet". 

Når det gjelder punkt 2 mener Pensjonskasseforeningen at en "konvertering fra fripolise med garantert avkastning til investeringsvalg vil fordre adekvat og tilstrekkelig informasjon, herunder må overgang av avkastnings- og biometrisk risiko fremgå svært tydelig og entydig. Finanstilsynet erkjenner at det er ”utfordrende for pensjonsinnretningene å informere om konsekvensene av et valg om konvertering på en måte som er forståelig for fripoliseinnehaveren”. Pensjonskasseforeningen er av samme oppfatning, men legger til grunn at innretninger som ikke makter å gi tilfredsstillende og forståelig informasjon, heller ikke bør tilby et slikt konvertert produkt. Samtidig er det vesentlig for pensjonskassene at den informasjonsbyrde innretningene pålegges blir håndterlig, også for mindre foretak.

Pensjonskasseforeningen mener at leverandørene i alminnelig ikke må pålegges en individuell rådgivningsplikt. En informasjonsplikt bør dog kunne kombineres med en frarådningsplikt; enkelte grupper bør av pensjonsinnretningen frarådes å konvertere til investeringsvalg, selv om en slik endring isolert sett kan være i innretningens egeninteresse.

I forhold til en dokumentasjonsplikt, følger Pensjonskasseforeningen Finanstilsynets argumentasjon knyttet til hvorfor denne bør foreligge. For pensjonskassene er det likevel vesentlig at der pensjonsinnretningen kun belager seg på skriftlig informasjon, at det ikke innføres en obligatorisk plikt til lydopptak – det vil da heller ikke være noen lyd å ta opp. En slik plikt bør avgrenses til der det gis relevant informasjon, eventuelt rådgivning, per telefon. For andre innretninger vil en slik plikt fremstå som uten relevans, samtidig som den vil være ressurskrevende. Dette vil igjen utfordre de små innretningenes kostnader og deres konkurranseevne".


Les hele høringsuttalelsen


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no