Søk


Nyttige lenkerSvært gode resultater for pensjonskassene i 2013

Pensjonskasseforeningen har mottatt nøkkeltallsrapporter fra pensjonskassene for 2013. Tallene omfatter 20 private og 22 offentlige pensjonskasser med til sammen 95 prosent av samlet forvaltningskapital i bransjen. Rapportene viser at 2013 har vært et svært godt år.

Pensjonskassene samlet hadde i 2013 en verdijustert avkastning på 10,7 prosent. De private pensjonskassene hadde en avkastning på 12,1 prosent og de offentlige pensjonskassene 8,2 prosent. Oslo Pensjonsforsikring - Oslo kommunes pensjonsforetak - oppnådde en verdijustert avkastning på 8,8 prosent.

Til sammenlikning hadde Storebrand Livsforsikring i 2013 en verdijustert avkastning på 4,6 prosent, DNB Livsforsikring 5,2 prosent og KLP 6,7 prosent.Kilde: Pensjonskassenes og livsforsikringsselskapenes fjerdekvartalsrapporter.
'Livsforsikringsselskap' inkluderer her samtlige selskap.


Pensjonskassenes gode prestasjoner er ikke et engangstilfelle. Over de siste ti årene har pensjonskassene i gjennomsnitt hatt en verdijustert avkastning på 7,0 prosent mot livsforsikringsselskapenes 5,7 prosent. I gjennomsnitt for de siste fem årene er tallene hhv. 8,1 prosent og 5,6 prosent.

Pensjonskassenes gode resultater kan dels tilskrives en høy aksjeandel i forvaltningen. Aksjer som andel av forvaltningskapitalen i private pensjonskasser økte med 3,7 prosentenheter gjennom 2013 til 38,3 prosent. Ved slutten av 2013 var aksjeandelen i offentlige pensjonskasser 28,2 prosent og i Oslo Pensjonsforsikring 22,6 prosent. Aksjeandelen var til sammenlikning på 11,1 prosent i Storebrand, 5,7 prosent i DNB og 17,1 prosent i KLP.

Når pensjonskassene kan holde en høyere andel aksjer i porteføljen enn livsforsikringsselskapene skyldes det deres soliditet; private pensjonskasser hadde ved utgangen av 2013 en risikovektet kapitaldekning på 17,4 prosent, de offentlige pensjonskassene 13,5 prosent og Oslo Pensjonsforsikring 17,0 prosent.

Forvaltningskapitalen i private pensjonskasser vokste i 213 med 12,8 prosent til omlag 160 milliarder kroner. Offentlige pensjonskasser vokste med 14,6 prosent til omlag 87 milliarder kroner. Oslo Pensjonsforsikring hadde ved utgangen av 2013 en forvaltningskapital på 63 milliarder kroner etter en vekst på 10,9 prosent.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no