Søk


Nyttige lenkerNytt grunnbeløp (G)

Tirsdag ble regjeringen og organisasjonene enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i folketrygden.

Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette er en økning på 3 125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent.

Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent. Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,16 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende: 

  • Ektefellen har pensjon: kr. 137 768 (lav sats)
  • Ektefellen har ikke pensjon, men årlig inntekt over 2 G: kr. 160 285 (ordinær sats)
  • Enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under 2 G og som ikke har pensjon: kr. 173 274 (høy sats)
  • Forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg: kr. 270 240 (særskilt sats)

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret. Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive. 

Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:
  • Enslig uførepensjonist: kr. 176 736
  • Gift (med en annen minstepensjonist): kr. 163 488
  • Gift (ektefelle har tilleggspensjon høyere enn ordinært særtillegg): kr. 140 508
  • Ung ufør enslig: kr. 218 268

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no