Søk


Nyttige lenker



Ny lov om finansforetak og finanskonsern

Finansdepartementet la i dag frem forslag til ny lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak, herunder pensjonskasser.

Formålet med loven er å bidra til finansiell stabilitet og til at finansforetak virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Forslaget bygger i stor grad på Banklovkommisjonens utredning NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning, hvor Pensjonskasseforeningen har vært representert. 

Lovforslaget innebærer at én ny lov erstatter sparebankloven, forretningsbankloven, finansieringsvirksomhetsloven og banksikringsloven, samt deler av forsikringsvirksomhetsloven. Forslaget viderefører i hovedsak gjeldende rett, men med enkelte endringer, dels i tråd med Banklovkommisjonens utkast.


Administrasjonen i Pensjonskasseforeningen kommer nærmere tilbake med informasjon om lovforslagets betydning for pensjonskassene. 


Les mer: 
Prop. 125 L (2013-2014) Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no