Søk


Nyttige lenkerMaksimal beregningsrente i livsforsikring

Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2015.

Finanstilsynet skriver i sin pressemelding:

"Det følger av forskrift 30. juni 2006 til forsikringsvirksomhetsloven § 2-3 at Finanstilsynet til enhver tid skal fastsette høyeste tillatte beregningsrente ut fra bestemmelsen i direktiv 2002/83/EF.

En øvre grense for beregningsrenten fastsettes for å gi trygghet for fremtidige pensjonsutbetalinger. Når renter og avkastningsmuligheter er lave, må fremtidige utbetalinger fra pensjonsinnretningene i større grad sikres gjennom premiebetalinger og i mindre grad gjennom avkastningen på forsikringsmidlene. I henhold til EU-direktivet som den norske forskriften bygger på, kan ikke beregningsrenten overstige 60 prosent av rentesatsen for statsobligasjonslån i den valuta forsikringsavtalen er fastsatt i. Det er samtidig lagt til grunn at beregningsrenten i tråd med praksis kan fastsettes med et visst skjønn.

Forslag om nedsettelse av beregningsrenten ble sendt på høring bl. a. til de største organisasjonene i næringslivet, Norges Bank og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. mai 2014 (se lenke til høringsnotat under for bakgrunn for Finanstilsynets forslag). Høringsfristen ble satt til 17. juni 2014. 

Etter en samlet vurdering har Finanstilsynet besluttet at høyeste tillatte beregningsrente settes ned fra 2,5 prosent til 2,0 prosent for alle nye livsforsikringskontrakter og all ny pensjonsopptjening i kollektiv pensjonsforsikring etter 1. januar 2015."


Les mer: 
Høringen fra Finanstilsynet av 27. mai 2014


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no