Søk


Nyttige lenkerBrev til Finansdepartementet: Anmodning om overprøving av fastsatt maksimal grunnlagsrente i livsforsikring

Pensjonskasseforeningen sendte 26. august brev til Finansdepartementet om anmodning om overprøving av fastsatt maksimal grunnlagsrente i livsforsikring.

Pensjonskasseforeningen skriver: 

På bakgrunn av en forutgående høringsrunde, besluttet Finanstilsynet 26. juni 2014 å redusere den maksimalt tillatte beregningsrente i livsforsikring fra 2,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 1. januar 2015. Beslutningen ble fattet i strid med rådene fra langt de fleste høringsinstansene. Et samlet arbeidsliv, med de store arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene, frarådet en slik nedsettelse av grunnlagsrenten. På tilsvarende vis, argumenterte også en samlet livbransje, representert ved Finans Norge og Pensjonskasseforeningen, mot forslaget.

Pensjonskasseforeningen er kjent med at NHO, Virke, KS, Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne har påklaget Finanstilsynets avgjørelse til Finansdepartementet. Det er i fellesbrev av 25. august 2014 bedt om at Finansdepartementet foretar en fornyet vurdering av vedtaket. Pensjonskasseforeningen stiller seg bak nevnte klage, og viser for øvrig til den argumentasjonen som fremgår av vår høringsuttalelse knyttet til tematikken, oversendt til Finanstilsynet 13. juni d.å. Det vises videre til Finans Norges henvendelse til Finansdepartementet av 12. august d.å., hvorved departementet anmodes om at den maksimale grunnlagsrenten holdes uendret.


Les mer: 
Pensjonskasseforeningens høringsuttalelse av 13. juni 2014
Klage fra arbeidslivets parter av 25. august 2014

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no