Søk


Nyttige lenkerMedlemskap i SPK

Foreslått ny minstegrense for medlemskap i Statens pensjonskasse m.fl.:

I statsråd 25. september 2015 ble departementets forslag til lovendringer om medlemskap i Statens pensjonskasse godkjent fremlagt for Stortinget av regjeringen. 

I proposisjonen 156 L (2014-15)  foreslår departementet å reduseres minstegrensen for rett til medlemskap i de tre lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningen, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Gjeldende minstegrense er litt ulikt formulert i de tre ordningene, blant annet er den på 14 timer per uke i Statens pensjonskasse, mens lærerne har en grense på 35 prosent stilling.  Departementet foreslår at minstegrensen reduseres til 20 prosent av full stilling. Videre foreslår departementet å lovfeste retten til medlemskap når summen av stillingsandeler under minstegrensen samlet sett overstiger minstegrensen.

 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no