Søk


Nyttige lenkerHøringsuttalelse NOU 2012:13

Pensjonskasseforeningen avga i dag sin høringsuttalelse vedrørende Banklovkommisjonens utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsordning (NOU 2012:13).

 
Pensjonskasseforeningen er i hovedsak positiv til Banklovkommisjonens utkast til lov om kollektiv tjenestepensjonsordning. Det er en betydelig grad av fleksibilitet i lovutkastet, slik at de aller fleste foretak burde kunne utforme en pensjonsordning som passer deres økonomi og konkurransesituasjon.  

Foreningen har imidlertid innvendinger til enkelte sentrale deler av utredningen knyttet til videreføring av ytelsespensjonsordninger, bufferkapital, delingstall, reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, årlig regulering av pensjonsbeholdningen, samt tilskudd fra arbeidstakerne

I tillegg har Pensjonskasseforeningen presisert altså lenge det ikke foreligger forslag til overgangsordninger mellom dagens pensjonsordninger og nye modeller, og ettersom spørsmål knyttet til nødvendige endringer i forsikringsvirksomhetsloven ikke er avklaret, vil foreningen måtte forbeholde seg adgang til å komme tilbake til synspunkter på lovforslaget også ved en senere anledning.


Høringsnotatet, samt Pensjonskasseforeningens høringsuttalelse finnes i sin helhet på Finansdepartementets hjemmesider.  
 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no