Søk


Nyttige lenkerFripoliser med investeringsvalg

Finansdepartementet fulgte i dag i et lovforslag opp forslag fra Banklovkommisjonen som åpner for fripoliser med investeringsvalg. Etter dagens regler er det pensjonsleverandørene som bestemmer hvordan midlene knyttet til fripolisen skal forvaltes, men departementet foreslår nå at fripoliseinnehaveren selv skal kunne velge hvordan midlene skal forvaltes.

Forslaget bygger på NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav. Det foreslås at alderspensjonskapitalen knyttet til fripoliser skal kunne konverteres til investeringsvalg, dersom fripoliseinnehaveren ønsker det. Det er ikke foreslått at kapital knyttet til uføre- og etterlattepensjon skal kunne forvaltes med investeringsvalg.

1. Fripoliser med investeringsvalg  
Pensjonskasseforeningen støttet i utgangspunktet Banklovkommisjonens forslag om å åpne for investeringsvalg for fripoliser utstedt etter foretakspensjonsloven § 4-7, men understreket i høringsrunden det store behovet for saklig og god informasjon til fripoliseinnehaverne i forbindelse med valget. I lovproposisjonen har Finansdepartementet i denne forbindelse foreslått regler om at pensjonsleverandøren har plikt til å gi utstrakt informasjon og råd til fripoliseinnehaveren før det inngås avtale om investeringsvalg. Videre må pensjonsleverandøren blant annet kartlegge fripoliseinnehaverens behov og ønske om risiko, og si i fra dersom det er forhold som tilsier at det ikke vil være i innehaverens interesse. Reglene om krav til informasjon går altså noe lenger enn Banklovkommisjonens forslag, noe Pensjonskasseforeningen er positive til.

2. Fripoliser med lav premiereserve
Banklovkommisjonen foreslo økt minstestørrelse på premiereserven fra 0,5G til 1,5G for å få utstedt fripoliser for å begrense omfanget av små fripoliser. Forslaget ble støttet av Pensjonskasseforeningen. Finansdepartementet på sin side avviste forslaget og foreslår en videreføring av grensen på 0,5G.

3. Hurtigere avvikling av fripoliser med lavt pensjonsbeløp
 I dag har pensjonsleverandørene adgang til å korte ned utbetalingstiden for livsvarige og opphørende ytelser, dersom årlig ytelse er lavere enn 20 prosent av G. Banklovkommisjonen foreslo denne grensen hevet til henholdsvis 30 prosent av G for livsvarige ytelser og 40 prosent av G for opphørende ytelser, noe som ble støttet av Pensjonskasseforeningen. Foreningen påpekte imidlertid at § 5-1(2) var høyst uklar i sin formulering, og ba om en klargjøring av denne.  Finansdepartementet foreslår en felles prosentgrense på 30 prosent av G for livsvarige og opphørende ytelser. Videre støtter departementet Pensjonskasseforeningens forslag og foreslår enkelte språklige presiseringer i lovteksten.

4. Fripoliser og tilleggsavsetninger
Pensjonskasseforeningens ønske om mer fleksibel bruk av tilleggsavsetninger kan ikke ses å være hensynstatt.  

 

Les også:

Pressemeldingen fra Finansdepartementet
Pensjonskasseforeningens høringsuttalelse 
Høring om NOU 2012:3  

 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no