Søk


Nyttige lenkerYtelsesbasert alderspensjon tilpasset ny folketrygd

Finansdepartementet har i brev av 20. mars bedt Banklovkommisjonen utrede muligheten for nye ytelsespensjonsordninger.

Finansdepartementet har merket seg at Banklovkommisjonen uttaler at den om ønskelig kan gjennomføre en nærmere vurdering av en ny form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon. Departementet ber på bakgrunn av dette Banklovkommisjonen, som ledd i det videre arbeidet med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd, om å utrede om det er ønskelig og eventuelt mulig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden.

Det bes om at kommisjonen, dersom den finner at dette er mulig og ønskelig, også utarbeider utkast til nødvendige regler. 

Brevet i sin helhet


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no