Søk


Nyttige lenkerNytt grunnbeløp (G)

Onsdag ble regjeringen og organisasjonene enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i folketrygden. Grunnbeløpet øker fra kr. 82 122 til kr. 85 245, med virkning fra 1. mai. Dette er en økning på kr. 2 123, tilsvarende 3,80 prosent.

Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet, blant annet alderspensjon, stønad ved uførhet, stønad til etterlatte og arbeidsavklaringspenger. Det samme gjelder pensjonsreguleringer i offentlig tjenestepensjon. 

Det nye grunnbeløpet innbærer at alderspensjon under opptjening oppreguleres med 3,80 prosent med virkning fra 1. mai. For alderspensjoner under utbetaling blir det fratrukket 0,75 prosent, noe som innebærer en samlet oppregulering på 3,02 prosent. 

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,29 prosent. Dette medfører at satsene nå utgjør følgende: 

  •  Lav sats (ektefellen har pensjon): kr. 133 546

  • Ordinær sats (ektefellen har ikke pensjon, men årlig inntekt høyere enn 2G): kr. 155 372

  • Høy sats (enslig pensjonist, samt pensjonist med ektefelle med inntekt lavere enn 2G og som ikke har pensjon): kr. 167 963

  • Særskilt sats (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg): kr. 251 957

 
Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:

  •  Enslig pensjonist: kr. 170 496

  • Gift med annen minstepensjonist: kr. 157 704

  • Gift med ektefelle som har tilleggspensjon høyere enn ordinært særtillegg: kr. 135 540

  • Ung, ufør enslig: kr. 210 564

 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no