Søk


Nyttige lenkerDom fra Arbeidsretten - 14 timerskravet kjent ugyldig

I dom av 21. juni d.å. tok Arbeidsretten stilling til spørsmålet "om 14-timers grense for å bli medlem i pensjonsordningen i Hovedtariffavtalen (HTA) er i strid med forbudet mot diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid, eller forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av kjønn" (premiss 1).

Det fremgår av premiss 134: 

"Arbeidsretten har kommet til at grensen i HTA på 14 timer gjennomsnittlig arbeidstid for medlemskap i tjenestepensjonsordningen er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av at arbeidstaker arbeider deltid, jf. arbeidsmiljøloven § 13-1. Retten bemerker at tjenestepensjon er et viktig gode, og at den aktuelle tjenestepensjonsordning må kunne betegnes som gunstig. Dette må tillegges vekt i vurderingen av lovlighet at en større gruppe deltidsansatte ikke omfattes av ordningen". 

Videre følger det av premissene 153 og 154: 

"Som nevnt ovenfor under avsnitt 16 og 18 har blant annet Fagforbundet fremmet krav om at det skal gjelde en grense på 20 % stilling. Dette tilsier at også arbeidstakersiden er av den oppfatning at det bør være en grense. Arbeidsretten har ikke grunnlag for å foreta en nærmere vurdering på dette punkt. Det må være opp til partene å komme frem til en avklaring med hensyn til om - og i så fall hvilken - grense for medlemskap som skal gjelde, men da slik at det ikke kan stilles krav om minst 14 timer per uke. 

På bakgrunn av det resultat Arbeidsretten har kommet til, er det ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om det foreligger indirekte diskriminering på grunn av kjønn".

I forhold til påstand om etterinnmelding har Arbeidsretten konkludert (premissene 167-168):

"Arbeidsretten har kommet til at grensen på 14 timer gjennomsnittlig arbeidstid per uke i HTA kap. 2 pkt. 2.1.1 er ugyldig. Virkningen av dette er ikke nødvendigvis at det ikke gjelder noen grense. Dette må partene selv avklare.

Påstand om etterinnmelding tas derfor ikke til følge". 

Følgelig er Arbeidsrettens slutning: 

"1. Bestemmelsen i Hovedtariffavtalen kap. 2 pkt. 2.1.1 om at 14 timers gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid er et vilkår for innmelding eller opprettholdelse av medlemskap i pensjonsordning, er ugyldig. 

2. For øvrig frifinnes Kommunesektorens organisasjon. " 
__

Dommen er enstemmig og kan ikke påankes. 
For pensjonskassene er det verdt å merke seg premiss 168. 
__

En tilleggskommentar til Arbeidsrettens dom av 21. juni 2013;

I lys av Arbeidsrettens dom 21. juni har Pensjonskasseforeningen fått enkelte henvendelser om hvilken tilnærming man skal ha til innmelding i ordningene. KS legger på egne hjemmesider opp til at alt nå skal meldes inn. Det vises til denne og øvrig informasjon fra KS. 

 KLP og DNB har, og med invitasjon til kassene/foreningen lagt opp til følgende;

  •  Innrapportering uten nedre grense blir aktuelt fra og med 3. kvartal for nye arbeidsgivere innen KS tariffområde

  • Pensjonene til de pensjonistene (både uføre og alder) som blir berørt av "nye" innmeldingsregler i 3. og 4. kvartal reduseres ikke. Når det gjelder hva som skjer fra 1. januar 2014 er man litt avventende i forhold til hva tariffpartene og eventuelt lovgivere kommer frem til.

Dette vil kunne gi en mer fornuftig og mer bransjekonsistent tilnærming, men vil ikke nødvendigvis være fullharmonisert med Arbeidsrettens dom. KS er gjort kjent med denne tilnærmingen.

Problemene er å ingen måte permanent løst, og tariffpartene vil måtte reforhandle punktet.   

Dom fra Arbeidsretten av 21. juni 2013
Kommentar fra KS     


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no