Søk


Nyttige lenkerNytt forslag til uføreordning i offentlig sektor

Arbeidsdepartementet har i dag lagt frem forslag om en ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget har vedtatt en ny uføretrygd i folketrygden, og det er vedtatt at skattereglene for uføreytelser skal legges om. Disse endringene skal gjelde fra 2015.

Hovedpunktene i forslaget er:

  • Uføreordningen blir en nettoordning slik at uførepensjonen fra offentlige tjeneste­pensjons­ordninger beregnes som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden.
  • Uførepensjonen skal utgjøre 3 prosent av pensjons­grunnlaget (sluttlønn) opp til 6 G og i tillegg et beløp på 0,25 G som er uavhengig av tidligere inntekt. Dette kommer i tillegg til uføretrygden fra folketrygden, som utgjør 66 prosent av lønn opp til 6 G. For inntekt i intervallet 6–12 G, der folketrygden ikke gir noen utbetaling, settes prosentsatsen i tjenestepensjons­ordningen til 69. Det inntekts­uavhengige beløpet på 0,25 G skal ikke kunne utgjøre mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget. 
  • Uføre som forsørger barn får et barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for hvert barn. Samlet barnetillegg begrenses til 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.
  • Reglene for avkorting av uførepensjon mot arbeidsinntekt legges tett opp til de reglene som skal gjelde for den nye uføre­trygden i folketrygden. Personer som mottar uføretrygd fra folketrygden skal kunne ha en arbeidsinntekt på 0,4 G (fri­beløp) uten at uførepensjonen fra tjenestepensjons­ordningen reduseres.
  • Personer med aldergrense 70 år skal gå over på alderspensjon ved fylte 67 år, altså ved samme alder som i folketrygden, og få medregnet tjenestetid fram til fylte 67 år når pensjonen beregnes.
  • Det foreslås en nedre grense for uførhet på 20 prosent.
  • Tjenestetid videreføres som beregningsfaktor for uførepensjon. Departementet foreslår dermed ikke å utforme uføre­ordningen som en ren forsikringsordning i denne omgang. Men det varsles i proposisjonen at departementet vil jobbe videre med dette spørsmålet i lys av hva som blir løsningen i privat sektor.
  • De som mottar uførepensjon fra offentlig tjeneste­pensjonsordning når de nye reglene trer i kraft skal beholde den samme uføreytelsen før skatt fra tjeneste­pensjonsordningen som de hadde med de gamle reglene.

 

Se for øvrig Prop. 202 L (2012-2013) 

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no