Til innhold

Brev fra Finanstilsynet: Behov for økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring som følge av avtakende dødelighet

Finanstilsynet sendte i dag, 26. november ut et brev vedrørende behov for økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring som følge av avtakende dødelighet.

Finanstilsynet skriver i brevet at «når det gjelder pensjonskassene vil Finanstilsynet påpeke at en ikke ubetydelig andel av pensjonskassene har unnlatt å følge tilsynets tilrådninger. Finanstilsynet vil måtte vurdere å treffe enkeltvedtak overfor de pensjonsinnretninger som ikke sørger for å sikre premiereserven i forbindelse med årsavslutningen for 2013 (forsikringsvirksomhetsloven § 9-11annet ledd). «

Finanstilsynet ber om at søknad om disponering av avkastnings- og risikooverskudd for 2013 sendes tilsynet innen 15. mars 2014. Søknaden skal som et minimum inneholde opplysninger om resultatet av årets drift, overskudd på hhv. renteresultat og risikoresultat, akkumulert overskudd fra tidligere år som er avsatt i premiereserven og risikoutjevningsfondet, samt hvilket oppreserveringsbehov som gjenstår etter årsavslutningen for 2013.  

Når det gjelder opptrappingsplaner med virkning fra 2014 skriver tilsynet skriver at det «legger til grunn at slike opptrappingsplaner vil måtte baseres på retningslinjer gitt av tilsynet, for på den måten sikre en likebehandling av alle pensjonsinnretninger på en mer gjennomsiktig måte enn en ordning basert på godkjenning av enkeltsøknader om opptrapping. Det tas sikte på å utarbeide slike retningslinjer for opptrappingsplaner i begynnelsen av 2014. Retningslinjene vil bli basert på Finanstilsynets brev til pensjonsinnretningene av 8. mars 2013, og vil også omfatte bidrag fra pensjonsinnretningene til oppreserveringen».

Les hele brevet her

Del på: