Til innhold

Bufferfond for private ordninger – innstilling fra Finanskomitéen

Finanskomitéen avga 23. mai Innstilling vedrørende nytt bufferfond for private pensjonsordninger. 

Innst. 401 L (2022-23)

Prop. 83 L (2022–2023)

Komitèen er delt i sin innstilling, og et flertall foreslår innføring av bufferfond for privat sektor, gjennom ny forsikringsvirksomhetslov § 3-19. Ikrafttredelsestidspunkt er ikke fastsatt.

Bufferfondet utgjøres av kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger, og vil kunne benyttes til å dekke negativ avkastning.

Flertallet uttaler:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et hurtigarbeidende utvalg med representasjon fra berørte parter, med mandat å se på mulige regelendringer for ytterligere å sikre verdiene i og reguleringene av fripoliser.»

Finanskomiteen forstås naturlig dithen at de ønsker et eventuelt tak nærmere utredet i tråd med Pensjonskasseforeningens innspill i høringen.

Del på: