Til innhold

Bufferfond for private ordninger – vedtatt i Stortinget

Stortinget har vedtatt bufferfond for private ordninger.

Bufferfondet vil også for private ordnigner bestå av det som nå er tilleggsavsetinger og kursreguleringsfond, og skal kunne dekke negativ avkastning. Implimenteringstidspunktet er per nå ikke klart.

Pensjonskasseforeningen har i sin høringsuttalelse pekt på de negative effektene av et eventuelt tak slik det var beskrevet i Prop. 83 L.

Stortinget har i sitt vedtak bedt regjeringen nedsette et hurtigarbeidende utvalg med representasjon fra berørte parter, med mandat til å se på mulige regelendringer for ytterligere å sikre verdiene i og reguleringene av fripoliser. Pensjonskasseforeningen ønsker å bidra til å finne alternative reguleringsmekanismer for fripolisene slik at disse også i fremtiden kan få gode reguleringer i pensjonskassene. 

   

Finansdepartementet: Prop. 83 L

Finanskomitèens innstilling: Innst. 401 L (2022-23)

Debatt fra første gangs behandling i stortinget: Stortinget onsdag 31. mai 2023. Bufferfond er sak 13, fra tidspunkt 04:15:45 i sendingen.

Artikkel i IPE: Norway’s parliament votes for DB buffer capital changes

Artikkel på Dagbladet plus: Nye fripoliseregler: Vinnere og tapere

           PDF. Nye fripoliseregler_ Vinnere og tapere

Del på: