Til innhold

Endring i flyttereglene for pensjonsordninger i privat og kommunal sektor

Finansdepartementet har 28. november 2019 fastsatt en forskriftsendring som gjelder flytting av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat og kommunal sektor.

Endringen gjelder forsikringsforetakenes adgang til å holde tilbake en andel av kursreguleringsfondet ved flytting. Departementet opphever nå denne tilbakeholdsretten, slik at bedrifter og kommuner som flytter sin pensjonsordning skal få med seg hele sin forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet. Dette betyr en økning av den pensjonskapitalen som bedriften eller kommunen får med seg ved flytting. Endringen skal gjelde for flyttinger som gjennomføres fra og med årsskiftet 2019-2020, og vil derfor gjelde for de kommunene som skal flytte sin pensjonsordning ved årsskiftet som følge av kommunesammenslåinger.

Bakgrunn

Kursreguleringsfondet er et bufferfond som består av urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen. Når en bedrift eller kommune flytter sin pensjonsordning fra et forsikringsforetak, skal pensjonsordningens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet følge med over til den nye pensjonsleverandøren. Forsikringsforetaket som det flyttes fra, kan likevel holde tilbake en forholdsmessig andel av kursreguleringsfondet som utgjør inntil 2 prosent av pensjonsordningens pensjonskapital.  Kunder som flytter etter å ha vært mindre enn 12 måneder i forsikringsforetaket, får ikke med seg noen andel av kursreguleringsfondet.

Begrunnelsen for tilbakeholdsretten har vært å beskytte de gjenværende kundene i forsikringsforetaket mot virkningene av flytting som er motivert av ønsket om å realisere kursreguleringsfond til egen kontrakt (regelmotivert flytting). Departementet mener at risikoen for regelmotivert flytting nå er liten, samtidig som tilbakeholdsretten virker innelåsende og dermed kan virke begrensende for bedrifters og kommuners valg av pensjonsløsning. Departementet viderefører også dagens regel om at kunder som flytter etter å ha vært i forsikringsforetaket i mindre enn 12 måneder, ikke får med seg noen andel av kursreguleringsfondet. Dette bidrar til å redusere risikoen for regelmotivert flytting.

Som følge av kommunesammenslåinger fra 1. januar 2020 er det flere kommuner som skal flytte sine pensjonsordninger ved årsskiftet. Dette har aktualisert spørsmålet om hvilke midler som skal følge med ved flytting av kommunale pensjonsordninger. Stortinget ba ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2018 regjeringen om å utrede nødvendige endringer i reglene om at en andel av kursreguleringsfondet kan holdes tilbake ved flytting av kommunale pensjonsordninger. Finanstilsynet utarbeidet et høringsnotat på oppdrag fra Finansdepartementet. Selv om flytting nå først og fremst er aktuelt for kommunale pensjonsordninger, gjelder reglene om kursreguleringsfondets stilling ved flytting både for kommunale og private ytelsesbaserte pensjonsordninger, og Finanstilsynet ble bedt om å legge til grunn at en evt. endring skulle gjelde for begge typer ordninger. Høringsfristen var 1. oktober.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. desember 2019 med virkning for flytting som gjennomføres fra og med årsskiftet 2019-2020.

Se også:

Del på: