Til innhold

Endring i flyttereglene for pensjonsordninger i privat og kommunal sektor

Finansdepartementet har 28. november 2019 fastsatt en forskriftsendring som gjelder flytting av ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger i privat og kommunal sektor.

Endringen gjelder forsikringsforetakenes adgang til √• holde tilbake en andel av kursreguleringsfondet ved flytting. Departementet opphever n√• denne tilbakeholdsretten, slik at bedrifter og kommuner som flytter sin pensjonsordning skal f√• med seg hele sin forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet. Dette betyr en √łkning av den pensjonskapitalen som bedriften eller kommunen f√•r med seg ved flytting. Endringen skal gjelde for flyttinger som gjennomf√łres fra og med √•rsskiftet 2019-2020, og vil derfor gjelde for de kommunene som skal flytte sin pensjonsordning ved √•rsskiftet som f√łlge av kommunesammensl√•inger.

Bakgrunn

Kursreguleringsfondet er et bufferfond som best√•r av urealiserte gevinster p√• finansielle oml√łpsmidler i kollektivportef√łljen. N√•r en bedrift eller kommune flytter sin pensjonsordning fra et forsikringsforetak, skal pensjonsordningens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet f√łlge med over til den nye pensjonsleverand√łren. Forsikringsforetaket som det flyttes fra, kan likevel holde tilbake en forholdsmessig andel av kursreguleringsfondet som utgj√łr inntil 2 prosent av pensjonsordningens pensjonskapital.  Kunder som flytter etter √• ha v√¶rt mindre enn 12 m√•neder i forsikringsforetaket, f√•r ikke med seg noen andel av kursreguleringsfondet.

Begrunnelsen for tilbakeholdsretten har v√¶rt √• beskytte de gjenv√¶rende kundene i forsikringsforetaket mot virkningene av flytting som er motivert av √łnsket om √• realisere kursreguleringsfond til egen kontrakt (regelmotivert flytting). Departementet mener at risikoen for regelmotivert flytting n√• er liten, samtidig som tilbakeholdsretten virker innel√•sende og dermed kan virke begrensende for bedrifters og kommuners valg av pensjonsl√łsning. Departementet videref√łrer ogs√• dagens regel om at kunder som flytter etter √• ha v√¶rt i forsikringsforetaket i mindre enn 12 m√•neder, ikke f√•r med seg noen andel av kursreguleringsfondet. Dette bidrar til √• redusere risikoen for regelmotivert flytting.

Som f√łlge av kommunesammensl√•inger fra 1. januar 2020 er det flere kommuner som skal flytte sine pensjonsordninger ved √•rsskiftet. Dette har aktualisert sp√łrsm√•let om hvilke midler som skal f√łlge med ved flytting av kommunale pensjonsordninger. Stortinget ba ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2018 regjeringen om √• utrede n√łdvendige endringer i reglene om at en andel av kursreguleringsfondet kan holdes tilbake ved flytting av kommunale pensjonsordninger. Finanstilsynet utarbeidet et h√łringsnotat p√• oppdrag fra Finansdepartementet. Selv om flytting n√• f√łrst og fremst er aktuelt for kommunale pensjonsordninger, gjelder reglene om kursreguleringsfondets stilling ved flytting b√•de for kommunale og private ytelsesbaserte pensjonsordninger, og Finanstilsynet ble bedt om √• legge til grunn at en evt. endring skulle gjelde for begge typer ordninger. H√łringsfristen var 1. oktober.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. desember 2019 med virkning for flytting som gjennomf√łres fra og med √•rsskiftet 2019-2020.

Se også:

Del på: