Til innhold

Nye regler om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft i dag

I dag trer de nye lovreglene om fripoliser med investeringsvalg i kraft, samt utfyllende forskriftsregler om blant annet krav til oppreservering, utbetalingsprofil, informasjon og rådgivning.

De nye reglene ble besluttet av Finansdepartementet 27. juni d.å.
Departementet skrev da i sin pressemelding: 

«De nye reglene vil gi kunder med fripoliser økt valgfrihet. De som ønsker det, kan få større innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed også et større ansvar for egen pensjon. Vi har derfor fastsatt regler som vil bidra til at kundenes rettigheter og interesser blir ivaretatt på en god måte.

Pensjonsleverandørene (livsforsikringsselskapene og pensjonskassene) forvalter i dag i underkant av én million fripoliser til en samlet verdi av om lag 180 milliarder kroner. En fripolise er et bevis for opptjente pensjonsrettigheter i et arbeidsforhold i privat sektor, og utstedes blant annet når en arbeidstaker slutter i foretak med ytelsesbasert tjenestepensjonsordning. Stortinget vedtok i 2012 lovendringer som åpnet for at fripoliseinnehavere frivillig kan gå over til fripoliser med investeringsvalg. En slik overgang vil innebære at fripoliseinnehaveren sier fra seg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, og dermed ikke lenger vil ha krav på en bestemt årlig ytelse ved pensjonsalder. Til gjengjeld får fripoliseinnehaveren bestemme hvordan kapitalen skal forvaltes, og får beholde all avkastning.

De vedtatte lovendringene har ikke blitt satt i kraft tidligere fordi det har vært behov for å avklare en del viktige spørsmål, blant annet om oppreservering av fripoliser, utjevning av pensjonsutbetalinger og krav til informasjon og rådgivning. Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrifter som avklarer disse spørsmålene.

Krav om oppreservering før overgang til investeringsvalg
På grunn av økt forventet levealder må pensjonsleverandørene sette av mer kapital til å dekke de pensjonsforpliktelsene de har tatt på seg. Pensjonsleverandørene har opptil sju år på seg til å gjennomføre denne oppreserveringen. Finansdepartementet har i dag fastsatt at fripoliser skal være fullt oppreservert før de kan konverteres til fripoliser med investeringsvalg. Dette er i tråd med tilrådning fra Finanstilsynet og med de aller fleste uttalelser som kom under en høring tidligere i år.  

Krav til informasjon og rådgivning
I lovreglene om fripoliser med investeringsvalg stilles det krav til informasjon og rådgivning til kunder som vurderer å gå over til investeringsvalg. Blant annet må pensjonsleverandøren kartlegge kundens behov og ønske om risiko, opplyse om eventuelle forhold som tilsier at overgang til investeringsvalg ikke vil være i kundens interesse, og gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen. Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at pensjonsleverandørene også skal gi kundene skriftlige, realistiske eksempler som viser hvor stor årlig avkastning en gitt investeringsportefølje minst må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser, og hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er. Finanstilsynet kan gi nærmere regler og retningslinjer om utforming og presentasjon av de opplysningene og eksemplene som skal gis. Forskriftsreglene er basert på et utkast fra Finanstilsynet, som departementet har hatt på høring.

Kravene til informasjon og rådgivning gjelder også for pensjonsbevis med investeringsvalg. Pensjonsbevis utstedes blant annet når en arbeidstaker slutter i foretak med en pensjonsordning etter den nye tjenestepensjonsloven, og ligner på fripoliser. 

Utjevning av pensjonsutbetalinger
For en del pensjonsprodukter kan pensjonsutbetalingene stige sterkt over tid, slik at utbetalingene blir høyere jo eldre pensjonisten blir. Dette gjelder blant annet fripoliser med investeringsvalg og pensjon etter den nye tjenestepensjonsloven. Årsaken er at kontraktene underveis tilføres avkastningsoverskudd og såkalt dødelighetsarv (frigjorte midler fra pensjonister som dør tidligere) som går til å oppskrive pensjonsytelsen.  

Basert på et høringsutkast utarbeidet av Finanstilsynet, har Finansdepartementet i dag fastsatt forskriftsregler som åpner for at pensjonsleverandørene kan bruke en såkalt teknisk rente for å jevne ut pensjonsutbetalingene. Dette innebærer enkelt sagt at utbetalingene beregnes ut fra en forutsetning om at det oppnås en viss positiv avkastning (som ikke er garantert). Den tekniske renten skal blant annet bidra til at alderspensjonen ikke øker sterkt ut over alminnelig lønnsvekst og prisstigning. Pensjonsleverandøren må opplyse pensjonistene om virkningen av at utbetalingene beregnes med en teknisk rente, herunder om risikoen for at pensjonsutbetalingene reduseres eller blir lavere enn antatt.

Departementet har i dag også fastsatt enkelte andre utfyllende forskriftsregler til den nye tjenestepensjonsloven, blant annet om kontoinformasjon og særaldersgrenser». 

Les mer: 

Del på: