Til innhold

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Det er nå besluttet at folketrygdens grunnbeløp økter frå 90 068 kroner til 92 576 kroner fra 1. mai 2016.

Dette er en økning på 2 508 kroner, som svarer til 2,78 prosent.

Uførepensjonister og andre som får ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 2,78 prosent. Alderspensjon under opptjening øker tilsvarende med same prosentsats. 

Alderspensjonister – mottakere av løpende ytelser –  får ein økning i pensjonen på 2,01 prosent.

For alderspensjonistar øker satsane for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 2,28 prosent. Etter økningen utgjør satsene:

  • Lav sats (ektefellen har pensjon) øker fra 139 728 til 142 915 kroner.
  • Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker fra 162 566 til 166 274 kroner.
  • Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker fra 175 739 til 179 748 kroner.
  • Særskilt sats (forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) øker fra 274 085 til 280 337 kroner.

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten, justert for eventuelle avvik mellom faktisk og forventet lønnsvekst to år tilbake i tid, og fra denne summen blir det trukket 0,75 prosent.

Satsane for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister reguleres med samme lønsvekst og etter det justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.

Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening reguleres i samsvar med lønnsveksten for yrkesaktive.

Minste årlige ytelse for uføretrygdede frå folketrygden blir etter reguleringen

  • Ordinær sats: 211 073 (2,28 G)
  • Ordinær sats for ung ufør: 246 252 (2,66 G)
  • Høy sats: 229 588 (2,48 G)
  • Høy sats for ung ufør: 269 396 (2,91 G)

Del på: