Til innhold

Vedtekter

Her f√łlger Pensjonskasseforeningens vedtekter.

Foreningens vedtekter ble fastsatt av konstituerende m√łte 20. oktober 2009.
Pensjonskasseforeningens vedtekter etter revisjon ved medlemsm√łtet 13. april 2016

§ 1 Formål

Pensjonskasseforeningen har som formål å

 • Videreutvikle medlemskapskassene gjennom formidling og utveksling av kompetanse og informasjon,
 • Fremme gode rammebetingelser for medlemskassene,
 • Avgi uttalelser p√• vegne av medlemskassene i sp√łrsm√•l som gjelder pensjon, forvaltning og drift av pensjonskassene,
 • Bidra til mer kostnadseffektiv drift i medlemskassene gjennom samarbeid om felles innkj√łp og utvikling av tjenester, og

Ivareta andre fellesinteresser.

Disse form√•lene s√łkes oppn√•dd blant annet ved et aktivt samarbeid med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere samt med andre organisasjoner, foreninger og offentlig myndighet.

§ 2 Medlemskap

F√łlgende kan tas opp som medlem i foreningen

 • Private pensjonskasser
 • Pensjonskasser for offentlig virksomhet
 • Annen pensjonsinnretning driftet som pensjonskasse

Foreningens styre avgj√łr s√łknader om medlemskap.

Styret kan i s√¶rlige tilfeller ved enstemmighet oppta andre pensjonskasser, pensjonsfond eller lignende som medlem etter s√łknad.

Foreningens medlemmer plasseres i bransje ut fra underliggende pensjonsordnings karakter. I tvilstilfeller avgj√łr foreningens styre hvilken bransje et medlem anses for √• tilh√łre.

§ 3 Organisasjon

Pensjonskasseforeningens organer er

 • Medlemsm√łtet
 • Styret
 • Valgkomiteen
 • Sekretariatet

Pensjonskasseforeningen har to underliggende bransjer

 • Bransje for pensjonsinnretninger med privat tjenestepensjon
 • Bransje for pensjonsinnretninger med offentlig tjenestepensjon

¬ß 4 Medlemsm√łte

Medlemsm√łtet er Pensjonskasseforeningens √łverste organ.

Ordin√¶rt medlemsm√łte skal

 • Godkjenne styrets √•rsberetning
 • Godkjenne regnskap
 • Vedta budsjett, herunder basisbel√łp for kontingent
 • Velge styremedlemmer samt varamedlemmer
 • Velge valgkomit√©
 • Velge revisor
 • Avgj√łre saker av s√¶rlig viktighet
 • Behandle saker styret finner grunn til √• fremlegge for medlemsm√łtet
 • Behandle saker medlemmer fremmer for medlemsm√łtet
 • Fastsette et eventuelt honorar til styret

Medlemsm√łtet velger selv m√łteleder.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgj√łr m√łteleders stemme. Det gjelder egne regler om vedtektsendringer og vedtak om opph√łr av foreningen.

Hver medlemskasse har √©n stemme ved medlemsm√łtet. Pensjonskassen kan v√¶re representert ved daglig leder, annen ledende medarbeider i pensjonskassen eller styremedlem. Det er ikke anledning til √• stille med fullmektig.

Ordin√¶rt medlemsm√łte skal avholdes i april eller mai m√•ned.

Innkalling til ordin√¶rt medlemsm√łte skal skje skriftlig med minst en m√•neds varsel. Medlemsm√łtet kan kun behandle saker som fremg√•r av innkallingen.

Medlemskasser kan fremme saker til medlemsm√łtet. Slike saker m√• v√¶re innsendt sekretariatet senest to m√•neder f√łr medlemsm√łtet skal avholdes.

Det skal f√łres protokoll fra medlemsm√łtet. Protokollen skal undertegnes av en representant fra hver av de to bransjene. Representantene utpekes av medlemsm√łtet.

¬ß 5 Ekstraordin√¶rt medlemsm√łte

Styret kan beslutte at ekstraordin√¶rt medlemsm√łte skal innkalles.

Ekstraordin√¶rt medlemsm√łte skal avholdes der en femtedel av medlemskassene eller revisor krever dette.

Styret skal p√•se at ekstraordin√¶rt medlemsm√łte avholdes innen en m√•ned etter at krav er satt frem for sekretariatet.

Innkalling til ekstraordin√¶rt medlemsm√łte m√• v√¶re avsendt senest to uker f√łr m√łte skal avholdes.

For √łvrig kommer reglene for ordin√¶rt medlemsm√łte til anvendelse.

§ 6 Styret

Styret er foreningens ut√łvende organ og representerer foreningen utad.

Styrets oppgave er √• lede foreningen i overensstemmelse med vedtektene og medlemsm√łtets vedtak.

Foreningens styre består av syv styremedlemmer

 • En styreleder
 • En nestleder
 • Fem ordin√¶re medlemmer

Fra hver bransje utpekes ett varamedlem til styret.

Den bransjen som ved siste avsluttede regnskaps√•r hadde st√łrst, samlet kontingentandel, representeres i styret ved fire styremedlemmer. Bransjen med lavest kontingentandel representeres ved tre styremedlemmer.

Funksjonstiden for styremedlemmer og varamedlemmer er to år, med mulighet for gjenvalg.

Styret velger selv dets leder og nestleder, for en periode på ett år. Disse kan ikke representere samme bransje. Det er anledning til gjenvalg.

Funksjonsperioden regnes fra ordin√¶rt medlemsm√łte til ordin√¶rt medlemsm√łte. Styremedlem st√•r i vervet inntil nytt medlem er valgt. Bransjen som representeres ved fire styremedlemmer velger to styremedlemmer hvert √•r. Fra den bransjen som utpeker tre styremedlemmer velges to styremedlemmer ett √•r, og ett styremedlem p√•f√łlgende √•r.

Medlemsm√łtet kan fastsette egen instruks for styret. Styret har selv anledning til √• fastsette en intern arbeidsinstruks.

¬ß 7 Styrem√łter

Styret er beslutningsdyktig n√•r minst fire styremedlemmer er til stede. Styret gj√łr vedtak i m√łte eller p√• annen m√•te som styret finner forsvarlig. Som styrets vedtak gjelder det som et flertall av de m√łtende styremedlemmer har stemt for. For at gyldig vedtak skal kunne fattes, er det et krav at minst √©n representant fra hver av bransjene har votert for vedtaket.

Varamedlemmene har m√łte- og uttalerett.

√Örsregnskap, √•rsberetning og budsjettforslag behandles i m√łte.

Saker av s√¶rlig viktighet plikter styret √• forelegge for medlemsm√łtet.

Styrets virksomhet skal være i samsvar med lovgivningen og foreliggende vedtekter.

Styrets leder og nestleder skal s√łrge for styrebehandling av relevante saker. Saker for styret skal forberedes av styrets leder og nestleder i samarbeid med sekretariatet.

Styremedlemmer kan fremme saker til styrebehandling. Sekretariatets leder har anledning til √• fremme saker til styret, og har uttalerett i styrem√łtene.

Styrem√łter skal varsles p√• egnet m√•te og med tilstrekkelig frist.

Styret fremmer forslag til ordin√¶rt medlemsm√łte om valg av revisor.

Styret fremmer forslag til medlemsm√łtet om kandidater til valgkomiteen.

Styremedlemmer er inhabile og kan ikke ta del i saksbehandling der det foreligger en s√¶rlig personlig eller √łkonomisk egeninteresse i saken. Styremedlemmer regnes ogs√• som inhabile der deres n√¶rst√•ende, pensjonskassen eller sponsorforetaket har en interesse som nevnt i forrige punktum.

§ 8 Styreprotokoll

Det skal f√łres protokoll over styrets m√łter og vedtak som fattes i styrem√łte.

Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan i m√łtet kreve egen oppfatning protokollert.

Av protokollen skal det for √łvrig fremg√•

 • Tidspunkt for m√łtet
 • Sted
 • Deltagere

Utkast til protokoll skal forelegges for deltagende styremedlemmer innen fem virkedager og signeres av styret p√• etterf√łlgende styrem√łte.

Endelig protokoll skal være tilgjengelig for foreningens medlemskasser. Sekretariatet oppbevarer styreprotokollen.

§ 9 Valgkomité

Pensjonskasseforeningen skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer. To medlemmer utpekes fra privat bransje og to medlemmer utpekes fra offentlig bransje. Valgbare til verv i valgkomiteen er samme krets som kan velges inn som styremedlem i foreningen.

Valgkomiteen velger selv dens leder.

Medlem av foreningens styre kan ikke delta i valgkomiteen.

Funksjonstiden i valgkomiteen er to år. Hvert år står ett medlem fra henholdsvis privat og offentlig bransje på valg. Det er anledning til gjenvalg én gang.

Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer og avgir innstilling til medlemsm√łte. Innstilling avgis ved alminnelig flertall.

Komiteens forslag til styrets sammensetting skal oversendes sekretariatet senest seks uker f√łr medlemsm√łtet og sendes medlemmene sammen med innkallingen til medlemsm√łtet.

Valgkomiteen honoreres ikke.

For valgkomiteen gjelder egen instruks, fastsatt av medlemsm√łte.

§ 10 Valgbarhet

F√łlgende er valgbare til verv i foreningens styre og valgkomit√©

 • Daglig leder
 • Andre ledende ansatte i pensjonsinnretningens administrasjon
 • Medlem av pensjonsinnretningens styre

§ 11 Sekretariatet

Foreningen skal ha et sekretariat.

Sekretariatet arbeider etter mandat gitt av styret og medlemsm√łtet. Styret er ansvarlig for organiseringen av sekretariatet.

Sekretariatet skal koordinere og gjennomf√łre alle oppgaver for foreningens medlemmer i tilknytning til h√łringer, utredninger, kursvirksomhet, informasjon med videre. Sekretariatet skal i tillegg, i et balansert omfang, utf√łre andre oppgaver for foreningens bransjer.

Sekretariatet bist√•r etter behov medlemmene av foreningen i faglige sp√łrsm√•l.

Sekretariatet har ansvar for informasjonsvirksomhet overfor medlemskassene. Dette omfatter blant annet videreformidling av informasjon fra departementer, tilsynsmyndigheter og andre.

Sekretariatet administrerer foreningens √łkonomi og √łvrige praktiske forhold, herunder regnskapsf√łring og driftsfunksjoner, og utarbeider budsjettforslag til styret.

Sekretariatets leder representerer foreningen utad i saker som inng√•r i den alminnelige daglige ledelse. Sekretariatets leder har √łkonomisk fullmakt.

Styret foretar ansettelse av sekretariatets leder.

§ 12 Kontingent

Foreningens virksomhet finansieres ved kontingent fra medlemskassene.

Den √•rlige kontingenten fastsettes p√• grunnlag av st√łrrelsen av medlemskassenes forvaltningskapital ved foreg√•ende √•rs utgang.

Kontingentgruppe 1: Forvaltningskapital inntil kr 10 mill.
Kontingentgruppe 2: Forvaltningskapital fra kr 10 mill. og inntil kr 25 mill.
Kontingentgruppe 3: Forvaltningskapital fra kr 25 mill. og inntil kr 50 mill.
Kontingentgruppe 4: Forvaltningskapital fra kr 50 mill. og inntil kr 100 mill.
Kontingentgruppe 5: Forvaltningskapital fra kr 100 mill. og inntil kr 250 mill.
Kontingentgruppe 6: Forvaltningskapital fra kr 250 mill. og inntil kr 500 mill.
Kontingentgruppe 7: Forvaltningskapital fra kr 500 mill. og inntil kr 1.000 mill.
Kontingentgruppe 8: Forvaltningskapital fra kr 1.000 mill. og inntil kr 2.500 mill.
Kontingentgruppe 9: Forvaltningskapital fra kr 2.500 mill. og inntil kr 5.000 mill.
Kontingentgruppe 10: Kontingentgruppe 11: Kontingentgruppe 12: Kontingentgruppe 13: Forvaltningskapital fra kr. 5.000 mill. og inntil kr 7.500 mill. Forvaltningskapital fra kr. 7.500 mill. og inntil kr 10.000 mill. Forvaltningskapital fra kr. 10.000 mill. og inntil kr 15.000 mill. Forvaltningskapital over kr. 15.000 mill.

Kontingenten for den enkelte kontingentgruppe fastsettes som basisbel√łp for kontingenten (enhetskontingenten) multiplisert med en faktor, henholdsvis 1; 1,7; 2,6; 4,0; 5,7; 7,1; 8,6; 10,0; 11,4; 12,9; 13,5; 14,3 og 15,0. Kontingenten avrundes til n√¶rmeste 100 kr.

Enhetskontingenten justeres √•rlig med gjennomsnittet av alminnelig l√łnnsvekst og vekst i konsumprisindeksen.

Hvor en arbeidsgiver eller konsern har flere pensjonskasser eller fond, kan disse samlet utgj√łre ett medlemskap. Kontingenten fastsettes da etter den samlede forvaltningskapital og fordeles forholdsmessig.

§ 13 Særaktiviteter i regi av en bransje

Det er anledning til å avholde særaktivitet innen en bransje.

§ 14 Regnskap og kasse

Kontingent innbetales til Pensjonskasseforeningens konto. Denne disponeres av sekretariatets leder.

Det f√łres regnskap over inntekter, kostnader, formue og gjeld. Regnskaps√•ret f√łlger kalender√•ret.

Regnskapet undertegnes av styrets leder og nestleder, på vegne av styret, samt sekretariatets leder. Dette oversendes deretter den valgte revisor.

§ 15 Revisjon

Revisor velges av medlemsm√łtet.

Etter endt revisjon sendes regnskapet til medlemskassene. Dette skal skje senest en m√•ned f√łr ordin√¶rt medlemsm√łte.

Revisors erkl√¶ring skal fremlegges for medlemsm√łtet.

§ 16 Vedtektsendring

Vedtektene kan endres av medlemsm√łtet ved to tredjedels flertall av avlagte stemmer. Det kreves samtidig at minst 50 prosent av avlagte stemmer fra hver bransje er for endringsforslaget.

Der andre enn styret fremmer forslag om vedtektsendringer, m√• endringsforslag sendes sekretariatet innen utgangen av kalender√•ret f√łr ordin√¶rt medlemsm√łte avholdes.

§ 17 Utmelding

En medlemskasse som foretar utmelding av Pensjonskasseforeningen har ikke rett på andel av foreningens midler.

¬ß 18 Opph√łr

Vedtak om opph√łr av foreningen kan kun fattes av ordin√¶rt medlemsm√łte.

Forslag om oppl√łsning av foreningen m√• v√¶re sekretariatet i hende innen utl√łpet av forutg√•ende kalender√•r for √• bli behandlet av medlemsm√łte.

Beslutning om oppl√łsning av foreningen m√•, for √• v√¶re gyldig, fattes p√• medlemsm√łte med tre fjerdedels flertall blant tilstedev√¶rende, stemmeberettigede medlemskasser. Samtidig skal det bestemmes hvorledes foreningens midler skal disponeres.

Del på: