Til innhold

Vedtekter

Her følger Pensjonskasseforeningens vedtekter.

Foreningens vedtekter ble fastsatt av konstituerende møte 20. oktober 2009.
Pensjonskasseforeningens vedtekter etter revisjon ved medlemsmøtet 13. april 2016

§ 1 Formål

Pensjonskasseforeningen har som formĂĄl ĂĄ

 • Videreutvikle medlemskapskassene gjennom formidling og utveksling av kompetanse og informasjon,
 • Fremme gode rammebetingelser for medlemskassene,
 • Avgi uttalelser pĂĄ vegne av medlemskassene i spørsmĂĄl som gjelder pensjon, forvaltning og drift av pensjonskassene,
 • Bidra til mer kostnadseffektiv drift i medlemskassene gjennom samarbeid om felles innkjøp og utvikling av tjenester, og

Ivareta andre fellesinteresser.

Disse formålene søkes oppnådd blant annet ved et aktivt samarbeid med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere samt med andre organisasjoner, foreninger og offentlig myndighet.

§ 2 Medlemskap

Følgende kan tas opp som medlem i foreningen

 • Private pensjonskasser
 • Pensjonskasser for offentlig virksomhet
 • Annen pensjonsinnretning driftet som pensjonskasse

Foreningens styre avgjør søknader om medlemskap.

Styret kan i særlige tilfeller ved enstemmighet oppta andre pensjonskasser, pensjonsfond eller lignende som medlem etter søknad.

Foreningens medlemmer plasseres i bransje ut fra underliggende pensjonsordnings karakter. I tvilstilfeller avgjør foreningens styre hvilken bransje et medlem anses for å tilhøre.

§ 3 Organisasjon

Pensjonskasseforeningens organer er

 • Medlemsmøtet
 • Styret
 • Valgkomiteen
 • Sekretariatet

Pensjonskasseforeningen har to underliggende bransjer

 • Bransje for pensjonsinnretninger med privat tjenestepensjon
 • Bransje for pensjonsinnretninger med offentlig tjenestepensjon

§ 4 Medlemsmøte

Medlemsmøtet er Pensjonskasseforeningens øverste organ.

Ordinært medlemsmøte skal

 • Godkjenne styrets ĂĄrsberetning
 • Godkjenne regnskap
 • Vedta budsjett, herunder basisbeløp for kontingent
 • Velge styremedlemmer samt varamedlemmer
 • Velge valgkomitĂ©
 • Velge revisor
 • Avgjøre saker av særlig viktighet
 • Behandle saker styret finner grunn til ĂĄ fremlegge for medlemsmøtet
 • Behandle saker medlemmer fremmer for medlemsmøtet
 • Fastsette et eventuelt honorar til styret

Medlemsmøtet velger selv møteleder.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Det gjelder egne regler om vedtektsendringer og vedtak om opphør av foreningen.

Hver medlemskasse har én stemme ved medlemsmøtet. Pensjonskassen kan være representert ved daglig leder, annen ledende medarbeider i pensjonskassen eller styremedlem. Det er ikke anledning til å stille med fullmektig.

Ordinært medlemsmøte skal avholdes i april eller mai måned.

Innkalling til ordinært medlemsmøte skal skje skriftlig med minst en måneds varsel. Medlemsmøtet kan kun behandle saker som fremgår av innkallingen.

Medlemskasser kan fremme saker til medlemsmøtet. Slike saker må være innsendt sekretariatet senest to måneder før medlemsmøtet skal avholdes.

Det skal føres protokoll fra medlemsmøtet. Protokollen skal undertegnes av en representant fra hver av de to bransjene. Representantene utpekes av medlemsmøtet.

§ 5 Ekstraordinært medlemsmøte

Styret kan beslutte at ekstraordinært medlemsmøte skal innkalles.

Ekstraordinært medlemsmøte skal avholdes der en femtedel av medlemskassene eller revisor krever dette.

Styret skal påse at ekstraordinært medlemsmøte avholdes innen en måned etter at krav er satt frem for sekretariatet.

Innkalling til ekstraordinært medlemsmøte må være avsendt senest to uker før møte skal avholdes.

For øvrig kommer reglene for ordinært medlemsmøte til anvendelse.

§ 6 Styret

Styret er foreningens utøvende organ og representerer foreningen utad.

Styrets oppgave er å lede foreningen i overensstemmelse med vedtektene og medlemsmøtets vedtak.

Foreningens styre bestĂĄr av syv styremedlemmer

 • En styreleder
 • En nestleder
 • Fem ordinære medlemmer

Fra hver bransje utpekes ett varamedlem til styret.

Den bransjen som ved siste avsluttede regnskapsår hadde størst, samlet kontingentandel, representeres i styret ved fire styremedlemmer. Bransjen med lavest kontingentandel representeres ved tre styremedlemmer.

Funksjonstiden for styremedlemmer og varamedlemmer er to ĂĄr, med mulighet for gjenvalg.

Styret velger selv dets leder og nestleder, for en periode pĂĄ ett ĂĄr. Disse kan ikke representere samme bransje. Det er anledning til gjenvalg.

Funksjonsperioden regnes fra ordinært medlemsmøte til ordinært medlemsmøte. Styremedlem står i vervet inntil nytt medlem er valgt. Bransjen som representeres ved fire styremedlemmer velger to styremedlemmer hvert år. Fra den bransjen som utpeker tre styremedlemmer velges to styremedlemmer ett år, og ett styremedlem påfølgende år.

Medlemsmøtet kan fastsette egen instruks for styret. Styret har selv anledning til å fastsette en intern arbeidsinstruks.

§ 7 Styremøter

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. Styret gjør vedtak i møte eller på annen måte som styret finner forsvarlig. Som styrets vedtak gjelder det som et flertall av de møtende styremedlemmer har stemt for. For at gyldig vedtak skal kunne fattes, er det et krav at minst én representant fra hver av bransjene har votert for vedtaket.

Varamedlemmene har møte- og uttalerett.

Årsregnskap, årsberetning og budsjettforslag behandles i møte.

Saker av særlig viktighet plikter styret å forelegge for medlemsmøtet.

Styrets virksomhet skal være i samsvar med lovgivningen og foreliggende vedtekter.

Styrets leder og nestleder skal sørge for styrebehandling av relevante saker. Saker for styret skal forberedes av styrets leder og nestleder i samarbeid med sekretariatet.

Styremedlemmer kan fremme saker til styrebehandling. Sekretariatets leder har anledning til å fremme saker til styret, og har uttalerett i styremøtene.

Styremøter skal varsles på egnet måte og med tilstrekkelig frist.

Styret fremmer forslag til ordinært medlemsmøte om valg av revisor.

Styret fremmer forslag til medlemsmøtet om kandidater til valgkomiteen.

Styremedlemmer er inhabile og kan ikke ta del i saksbehandling der det foreligger en særlig personlig eller økonomisk egeninteresse i saken. Styremedlemmer regnes også som inhabile der deres nærstående, pensjonskassen eller sponsorforetaket har en interesse som nevnt i forrige punktum.

§ 8 Styreprotokoll

Det skal føres protokoll over styrets møter og vedtak som fattes i styremøte.

Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan i møtet kreve egen oppfatning protokollert.

Av protokollen skal det for øvrig fremgå

 • Tidspunkt for møtet
 • Sted
 • Deltagere

Utkast til protokoll skal forelegges for deltagende styremedlemmer innen fem virkedager og signeres av styret på etterfølgende styremøte.

Endelig protokoll skal være tilgjengelig for foreningens medlemskasser. Sekretariatet oppbevarer styreprotokollen.

§ 9 Valgkomité

Pensjonskasseforeningen skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer. To medlemmer utpekes fra privat bransje og to medlemmer utpekes fra offentlig bransje. Valgbare til verv i valgkomiteen er samme krets som kan velges inn som styremedlem i foreningen.

Valgkomiteen velger selv dens leder.

Medlem av foreningens styre kan ikke delta i valgkomiteen.

Funksjonstiden i valgkomiteen er to ĂĄr. Hvert ĂĄr stĂĄr ett medlem fra henholdsvis privat og offentlig bransje pĂĄ valg. Det er anledning til gjenvalg Ă©n gang.

Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer og avgir innstilling til medlemsmøte. Innstilling avgis ved alminnelig flertall.

Komiteens forslag til styrets sammensetting skal oversendes sekretariatet senest seks uker før medlemsmøtet og sendes medlemmene sammen med innkallingen til medlemsmøtet.

Valgkomiteen honoreres ikke.

For valgkomiteen gjelder egen instruks, fastsatt av medlemsmøte.

§ 10 Valgbarhet

Følgende er valgbare til verv i foreningens styre og valgkomité

 • Daglig leder
 • Andre ledende ansatte i pensjonsinnretningens administrasjon
 • Medlem av pensjonsinnretningens styre

§ 11 Sekretariatet

Foreningen skal ha et sekretariat.

Sekretariatet arbeider etter mandat gitt av styret og medlemsmøtet. Styret er ansvarlig for organiseringen av sekretariatet.

Sekretariatet skal koordinere og gjennomføre alle oppgaver for foreningens medlemmer i tilknytning til høringer, utredninger, kursvirksomhet, informasjon med videre. Sekretariatet skal i tillegg, i et balansert omfang, utføre andre oppgaver for foreningens bransjer.

Sekretariatet bistår etter behov medlemmene av foreningen i faglige spørsmål.

Sekretariatet har ansvar for informasjonsvirksomhet overfor medlemskassene. Dette omfatter blant annet videreformidling av informasjon fra departementer, tilsynsmyndigheter og andre.

Sekretariatet administrerer foreningens økonomi og øvrige praktiske forhold, herunder regnskapsføring og driftsfunksjoner, og utarbeider budsjettforslag til styret.

Sekretariatets leder representerer foreningen utad i saker som inngår i den alminnelige daglige ledelse. Sekretariatets leder har økonomisk fullmakt.

Styret foretar ansettelse av sekretariatets leder.

§ 12 Kontingent

Foreningens virksomhet finansieres ved kontingent fra medlemskassene.

Den årlige kontingenten fastsettes på grunnlag av størrelsen av medlemskassenes forvaltningskapital ved foregående års utgang.

Kontingentgruppe 1: Forvaltningskapital inntil kr 10 mill.
Kontingentgruppe 2: Forvaltningskapital fra kr 10 mill. og inntil kr 25 mill.
Kontingentgruppe 3: Forvaltningskapital fra kr 25 mill. og inntil kr 50 mill.
Kontingentgruppe 4: Forvaltningskapital fra kr 50 mill. og inntil kr 100 mill.
Kontingentgruppe 5: Forvaltningskapital fra kr 100 mill. og inntil kr 250 mill.
Kontingentgruppe 6: Forvaltningskapital fra kr 250 mill. og inntil kr 500 mill.
Kontingentgruppe 7: Forvaltningskapital fra kr 500 mill. og inntil kr 1.000 mill.
Kontingentgruppe 8: Forvaltningskapital fra kr 1.000 mill. og inntil kr 2.500 mill.
Kontingentgruppe 9: Forvaltningskapital fra kr 2.500 mill. og inntil kr 5.000 mill.
Kontingentgruppe 10: Kontingentgruppe 11: Kontingentgruppe 12: Kontingentgruppe 13: Forvaltningskapital fra kr. 5.000 mill. og inntil kr 7.500 mill. Forvaltningskapital fra kr. 7.500 mill. og inntil kr 10.000 mill. Forvaltningskapital fra kr. 10.000 mill. og inntil kr 15.000 mill. Forvaltningskapital over kr. 15.000 mill.

Kontingenten for den enkelte kontingentgruppe fastsettes som basisbeløp for kontingenten (enhetskontingenten) multiplisert med en faktor, henholdsvis 1; 1,7; 2,6; 4,0; 5,7; 7,1; 8,6; 10,0; 11,4; 12,9; 13,5; 14,3 og 15,0. Kontingenten avrundes til nærmeste 100 kr.

Enhetskontingenten justeres årlig med gjennomsnittet av alminnelig lønnsvekst og vekst i konsumprisindeksen.

Hvor en arbeidsgiver eller konsern har flere pensjonskasser eller fond, kan disse samlet utgjøre ett medlemskap. Kontingenten fastsettes da etter den samlede forvaltningskapital og fordeles forholdsmessig.

§ 13 Særaktiviteter i regi av en bransje

Det er anledning til å avholde særaktivitet innen en bransje.

§ 14 Regnskap og kasse

Kontingent innbetales til Pensjonskasseforeningens konto. Denne disponeres av sekretariatets leder.

Det føres regnskap over inntekter, kostnader, formue og gjeld. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet undertegnes av styrets leder og nestleder, pĂĄ vegne av styret, samt sekretariatets leder. Dette oversendes deretter den valgte revisor.

§ 15 Revisjon

Revisor velges av medlemsmøtet.

Etter endt revisjon sendes regnskapet til medlemskassene. Dette skal skje senest en måned før ordinært medlemsmøte.

Revisors erklæring skal fremlegges for medlemsmøtet.

§ 16 Vedtektsendring

Vedtektene kan endres av medlemsmøtet ved to tredjedels flertall av avlagte stemmer. Det kreves samtidig at minst 50 prosent av avlagte stemmer fra hver bransje er for endringsforslaget.

Der andre enn styret fremmer forslag om vedtektsendringer, må endringsforslag sendes sekretariatet innen utgangen av kalenderåret før ordinært medlemsmøte avholdes.

§ 17 Utmelding

En medlemskasse som foretar utmelding av Pensjonskasseforeningen har ikke rett pĂĄ andel av foreningens midler.

§ 18 Opphør

Vedtak om opphør av foreningen kan kun fattes av ordinært medlemsmøte.

Forslag om oppløsning av foreningen må være sekretariatet i hende innen utløpet av forutgående kalenderår for å bli behandlet av medlemsmøte.

Beslutning om oppløsning av foreningen må, for å være gyldig, fattes på medlemsmøte med tre fjerdedels flertall blant tilstedeværende, stemmeberettigede medlemskasser. Samtidig skal det bestemmes hvorledes foreningens midler skal disponeres.

Del pĂĄ: