Til innhold

Vedtekter

Her følger Pensjonskasseforeningens vedtekter.

Foreningens vedtekter ble fastsatt av konstituerende møte 20. oktober 2009.
Pensjonskasseforeningens vedtekter etter revisjon ved medlemsmøtet 21. mai 2021.

§ 1 Formål

Pensjonskasseforeningen har som formål å

 • Videreutvikle medlemmene gjennom formidling og utveksling av kompetanse og informasjon,
 • Fremme gode rammebetingelser for medlemmene,
 • Avgi uttalelser på vegne av medlemmene i spørsmål som gjelder pensjon, forvaltning og drift av pensjonskassene,
 • Bidra til mer kostnadseffektiv drift i medlemmene gjennom samarbeid om felles innkjøp og utvikling av tjenester, og
 • Ivareta andre fellesinteresser.

Disse formålene søkes oppnådd blant annet ved et aktivt samarbeid med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere samt med andre organisasjoner, foreninger og offentlig myndighet.

§ 2       Medlemskap

Følgende kan tas opp som medlem i foreningen

 • Private pensjonskasser
 • Pensjonskasser for offentlig virksomhet
 • Annen pensjonsinnretning driftet som pensjonskasse

Foreningens styre avgjør søknader om medlemskap.

Styret kan i særlige tilfeller ved enstemmighet oppta andre pensjonskasser, pensjonsfond eller lignende som medlem etter søknad.

Foreningens medlemmer plasseres i bransje ut fra underliggende pensjonsordnings karakter. I tvilstilfeller avgjør foreningens styre hvilken bransje et medlem anses for å tilhøre.

§ 3       Organisasjon

Pensjonskasseforeningens organer er

 • Medlemsmøtet
 • Styret
 • Valgkomiteen
 • Sekretariatet

Pensjonskasseforeningen har to underliggende bransjer

 • Bransje for pensjonsinnretninger med privat tjenestepensjon
 • Bransje for pensjonsinnretninger med offentlig tjenestepensjon

§ 4       Medlemsmøte

Medlemsmøtet er Pensjonskasseforeningens øverste organ.

Ordinært medlemsmøte skal

 • Godkjenne styrets årsberetning
 • Godkjenne årsregnskap
 • Vedta budsjett
 • Velge styremedlemmer, samt varamedlemmer
 • Velge valgkomité
 • Velge revisor
 • Avgjøre saker av særlig viktighet
 • Behandle saker styret finner grunn til å fremlegge for medlemsmøtet
 • Behandle saker medlemmer fremmer for medlemsmøtet
 • Fastsette et eventuelt honorar til styret

Medlemsmøtet velger selv møteleder.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Det gjelder egne regler om vedtektsendringer og vedtak om opphør av foreningen.

Hvert medlem har én stemme ved medlemsmøtet. Pensjonskassen kan være representert ved daglig leder, annen ledende medarbeider i pensjonskassen eller styremedlem. Det er anledning til å stille med fullmektig. En fullmektig kan ha inntil to fullmakter. Denne begrensningen gjelder ikke fullmakter gitt til styrets leder.

Ordinært medlemsmøte skal avholdes i april eller mai måned.

Innkalling til ordinært medlemsmøte skal skje skriftlig med minst en måneds varsel. Medlemsmøtet kan kun behandle sakter som fremgår av innkallingen.

Medlemmer kan fremme saker til medlemsmøtet. Slike saker må være innsendt sekretariatet senest to måneder før medlemsmøtet skal avholdes.

Det skal føres protokoll fra medlemsmøtet. Protokollen skal undertegnes av en representant fra hver av de to bransjene. Representantene utpekes av medlemsmøtet.

§ 5       Ekstraordinært medlemsmøte

Styret kan beslutte at det skal innkalles til ekstraordinært medlemsmøte.

Ekstraordinært medlemsmøte skal avholdes dersom en femtedel av medlemmene eller revisor krever dette.

Styret skal påse at ekstraordinært medlemsmøte avholdes innen en måned etter at krav er satt frem for sekretariatet.

Innkalling til ekstraordinært medlemsmøte må være avsendt senest to uker før møte skal avholdes.

For øvrig kommer reglene for ordinært medlemsmøte til anvendelse.

§ 6       Styret

Styret er foreningens utøvende organ og representerer foreningen utad.

Styrets oppgave er å lede foreningen i overensstemmelse med vedtektene og medlemsmøtets vedtak.

Foreningens styre består av syv styremedlemmer

 • En styreleder
 • En nestleder
 • Fem ordinære medlemmer

Fra hver bransje utpekes ett varamedlem til styret.

Den bransjen som ved siste avsluttede regnskapsår hadde størst, samlet kontingentandel, representeres i styret ved fire styremedlemmer. Bransjen med lavest kontingentandel representeres ved tre styremedlemmer.

Funksjonstiden for styremedlemmer og varamedlemmer er to år, med mulighet for gjenvalg.

Styret velger selv dets leder og nestleder, for en periode på ett år. Disse kan ikke representere samme bransje.  Det er anledning til gjenvalg.

Funksjonsperioden regnes fra ordinært medlemsmøte til ordinært medlemsmøte. Styremedlem står i vervet inntil nytt medlem er valgt. Bransjen som representeres ved fire styremedlemmer velger to styremedlemmer hvert år.  Fra den bransjen som utpeker tre styremedlemmer velges to styremedlemmer ett år, og ett styremedlem påfølgende år.

Medlemsmøtet kan fastsette egen instruks for styret. Styret har selv anledning til å fastsette en intern arbeidsinstruks.

§ 7       Styremøter

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. Styret gjør vedtak i møte eller på annen måte som styret finner forsvarlig. Som styrets vedtak gjelder det som et flertall av de møtende styremedlemmer har stemt for. For at gyldig vedtak skal kunne fattes, er det et krav at minst én representant fra hver av bransjene har votert for vedtaket.

Varamedlemmene har møte- og uttalerett.

Årsregnskap, årsberetning og budsjettforslag behandles i møte.

Saker av særlig viktighet plikter styret å forelegge for medlemsmøtet.

Styrets virksomhet skal være i samsvar med lovgivningen og foreliggende vedtekter.

Styrets leder og nestleder skal sørge for styrebehandling av relevante saker. Saker for styret skal forberedes av styrets leder og nestleder i samarbeid med sekretariatet.

Styremedlemmer kan fremme saker til styrebehandling. Sekretariatets leder har anledning til å fremme saker til styret, og har uttalerett i styremøtene.

Styremøter skal varsles på egnet måte og med tilstrekkelig frist.

Styret fremmer forslag til ordinært medlemsmøte om valg av revisor.

Styret fremmer forslag til medlemsmøtet om kandidater til valgkomiteen.

Styremedlemmer er inhabile og kan ikke ta del i saksbehandling der det foreligger en særlig personlig eller økonomisk egeninteresse i saken. Styremedlemmer regnes også som inhabile der deres nærstående, pensjonskassen eller bakenforliggende virksomhet har en interesse som nevnt i forrige punktum.

§ 8       Styreprotokoll

Det skal føres protokoll over styrets møter og vedtak som fattes i styremøte.

Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan i møtet kreve egen oppfatning protokollert.

Av protokollen skal det for øvrig fremgå

 • Tidspunkt for møtet
 • Sted
 • Deltagere

Utkast til protokoll skal forelegges for deltagende styremedlemmer innen fem virkedager og signeres av styret på etterfølgende styremøte.

Endelig protokoll skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer. Sekretariatet oppbevarer styreprotokollen.

§ 9       Valgkomité

Pensjonskasseforeningen skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer. To medlemmer utpekes fra privat bransje og to medlemmer utpekes fra offentlig bransje. Valgbare til verv i valgkomiteen er samme krets som kan velges inn som styremedlem i foreningen.

Valgkomiteen velger selv dens leder.

Medlem av foreningens styre kan ikke delta i valgkomiteen.

Funksjonstiden i valgkomiteen er to år. Hvert år står ett medlem fra henholdsvis privat og offentlig bransje på valg. Det er anledning til gjenvalg én gang.

Valgkomiteen forbereder valg av styremedlemmer og avgir innstilling til medlemsmøte. Innstilling avgis ved alminnelig flertall.

Komiteens forslag til styrets sammensetting skal oversendes sekretariatet senest seks uker før medlemsmøtet og sendes medlemmene sammen med innkallingen til medlemsmøtet.

Valgkomiteen honoreres ikke.

For valgkomiteen gjelder egen instruks, fastsatt av medlemsmøte.

§ 10     Valgbarhet

Følgende er valgbare til verv i foreningens styre og valgkomité

 • Daglig leder hos medlemmet
 • Andre ledende ansatte i medlemmets administrasjon
 • Styremedlem hos medlemmet

§ 11     Sekretariatet

Foreningen skal ha et sekretariat.

Sekretariatet arbeider etter mandat gitt av styret og medlemsmøtet. Styret er ansvarlig for organiseringen av sekretariatet.

Sekretariatet skal koordinere og gjennomføre alle oppgaver for foreningens medlemmer i tilknytning til høringer, utredninger, kursvirksomhet, informasjon med videre. Sekretariatet skal i tillegg, i et balansert omfang, utføre andre oppgaver for foreningens bransjer.

Sekretariatet bistår etter behov medlemmene av foreningen i faglige spørsmål.

Sekretariatet har ansvar for informasjonsvirksomhet overfor medlemmene. Dette omfatter blant annet videreformidling av informasjon fra departementer, tilsynsmyndigheter og andre.

Sekretariatet administrerer foreningens økonomi og øvrige praktiske forhold, herunder regnskapsføring og driftsfunksjoner, og utarbeider budsjettforslag til styret.

Sekretariatets leder representerer foreningen utad i saker som inngår i den alminnelige daglige ledelse. Sekretariatets leder har økonomisk fullmakt.

Styret foretar ansettelse av sekretariatets leder.

§ 12     Kontingent

Foreningens virksomhet finansieres primært ved kontingent fra medlemmene.

Den årlige kontingenten fastsettes på grunnlag av størrelsen av medlemmets forvaltningskapital ved foregående års utgang. Kontingenten utgjør en andel av folketrygdens grunnbeløp, ut fra justering per 1. mai, i medlemskapsåret.

Forvaltningskapital i millioner kronerKontingent
Inntil 1000,25 G
100 – 2500,35 G
250 – 5000,45 G
500 – 10000,55 G
1000 – 25000,65 G
2500 – 50000,75 G
5000 -10 0000,85 G
10 000 – 15 0000,90 G
15 000 – 20 0000,95 G
Over 20 0001,00 G

Kontingenten avrundes til nærmeste 100 kr.

§ 13     Særaktiviteter i regi av en bransje

Det er anledning til å avholde særaktivitet innen en bransje og blant utvalg av medlemmer.

§ 14     Regnskap og kasse

Kontingent innbetales til Pensjonskasseforeningens konto. Denne disponeres av sekretariatets leder.

Det føres regnskap over inntekter, kostnader, formue og gjeld. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet undertegnes av styrets leder og nestleder, på vegne av styret, samt sekretariatets leder. Dette oversendes deretter den valgte revisor.

§ 15     Revisjon

Revisor velges av medlemsmøtet.

Etter endt revisjon sendes regnskapet til medlemmene. Dette skal skje senest en måned før ordinært medlemsmøte.

Revisors erklæring skal fremlegges for medlemsmøtet.

§ 16     Vedtektsendring

Vedtektene kan endres av medlemsmøtet ved to tredjedels flertall av avlagte stemmer. Det kreves samtidig at minst 50 prosent av avlagte stemmer fra hver bransje er for endringsforslaget.

§ 17     Utmelding

Et medlem som foretar utmelding av Pensjonskasseforeningen, har ikke rett på andel av foreningens midler. Årets kontingent refunderes ikke.

§ 18     Opphør

Vedtak om opphør av foreningen kan kun fattes av ordinært medlemsmøte.

Forslag om oppløsning av foreningen må være sekretariatet i hende innen utløpet av forutgående kalenderår for å bli behandlet av medlemsmøte.

Beslutning om oppløsning av foreningen må, for å være gyldig, fattes på medlemsmøte med tre fjerdedels flertall blant tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Samtidig skal det bestemmes hvorledes foreningens midler skal disponeres.

Del på: