Søk


Nyttige lenkerRegelendringer fra 1. januar 2014

Oversikt over noen viktige regelendringer som gjelder for finansmarkedene.


Regelendringene omfatter blant annet:

 • Endringer i eiendomsmeglingsforskriften
 • Endringer i verdipapirhandelloven
 • Endringer i regnskapsloven – Land for land rapportering
 • Endringer i bokføringsloven – Reduksjon av oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon
 • Endringer i bokføringsloven – Innføring av en ordning med personalliste
 • Endringer i bokføringsforskriften
 • Endringer i forsinkelsesrenteforskriften
 • Opphevelse av emisjonsforskriften
 • Ny tjenestepensjonslov
 • Økte maksimale innskuddssatser
 • Endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsselskaper, pensjonsforetak, banker og finansieringsforetak
 • Endringer i kapitalkravsforskriften - LGD-estimater


Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2013:

 • Regnskapsloven – Rapportering om samfunnsansvar
 • Børsforskriften
 • Verdipapirforskriften
 • Forsinkelsesrenteforskriften
 • Finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven - Nye kapitalkrav
 • Kapitalkravsforskriften og verdipapirforskriften
 • Ny forskrift om motsyklisk kapitalbuffer
 • Ny forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no