Søk


Nyttige lenkerRundskriv 3/2014: Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013

Finanstilsynet har i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå utarbeidet et rundskriv som gir praktiske opplysninger om utarbeidelse og innsending av pensjonskassenes årsrapporter.

Rundskrivet inneholder i tillegg oppdaterte kodelister, linkenotater, rapporteringsregneark, veiledninger, frister for rapportering og andre praktiske opplysninger knyttet til årsrapporteringen i PORT. Rundskrivet gir også en kort oversikt over annen tilsynsrapportering for pensjonskasser.

Årsrapport med vedlegg
Pensjonskasser skal sende inn offisiell årsrapport for 2013 med vedlegg så snart årsregnskapet er vedtatt av styret og senest innen 31. mars 2014. Offisiell årsrapport skal inneholde årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og utskrift av styrets protokoll fra møte der årsoppgjøret er behandlet.

Fra og med regnskapsåret 2014 er pensjonskassene pålagt å offentliggjøre årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen på pensjonskassens hjemmeside, jf. ny § 2-5 i årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak. Dersom pensjonskassen ikke har egen hjemmeside på internett kan årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen offentliggjøres på foretakets eller kommunens hjemmeside. Det bemerkes dog at for livselskap - til forskjell fra pensjonsforetak - så er tilsvarende bestemmelser gitt virkning fra 2013. 

PORT-rapporteringen for 2013
Det er gjort enkelte endringer i PORT-rapporteringen for 2013:

  • I rapport 50 er det opprettet en ny underpost under ”Aksjer og andeler” for andeler i indre eiendomsselskaper, kode 1.36.33
  • I rapport 20 er det opprettet en ny post som omfatter for lite/mye avsatt skatt tidligere år (kan være negativ), kode 8.05.0.11
  • I rapport 51 er posten kapitalavkastningsrente, kode 82.0.60, endret slik at bokført avkastning kun skal fylles ut for kollektivporteføljen. Posten verdijustert kapitalavkastningsrente, kode 82.0.80, skal som tidligere fordeles på portefølje

Rapport 20 Årsresultatregnskap, rapport 50 Årsbalanse og rapport 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen skal sendes inn til SSB via Altinn. Fristen for innsendelse er 31. mars.

Rapporteringsfrister
Tabellen nedenfor viser hvilke rapporter pensjonskassene skal sende inn i forbindelse med årsregnskapet for 2013, samt i løpet av 2014.

Rapport

Frekvens

Frist

Rapportmottaker

Årsrapport med vedlegg

År

90 dager

Finanstilsynet og SSB

PORT

År

90 dager

SSB

Nøkkeltallsskjema

Halvår

30 dager

Finanstilsynet

Rapport 700 – Kapitaldekningsoppgave

År

90 dager

Finanstilsynet

Stresstest – for kasser med FK > 10 mrd. NOK

Kvartal

30 dager

Finanstilsynet

Stresstest – for kasser med FK > 2mrd. NOK < 10 mrd. NOK

Halvår

30 dager

Finanstilsynet

Stresstest – for kasser med FK < 2 mrd. NOK

Halvår

45 dager

Finanstilsynet

Solvensmarginskjema

År

90 dager

Finanstilsynet


Les mer
Finanstilsynets rundskriv


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no