Søk


Nyttige lenkerSkattedirektoratet - Avklaringer knyttet til kode 209

På bakgrunn av flere henvendelser fra pensjonskasser, har Skattedirektoratet kommet med enkelte avklaringer knyttet til bruken av kode 209 og øvrige (merk dog: LTO-koder utfases med EDAG/A-ordningen). 


Skattedirektoratet skriver selv;
"Uførepensjon fra andre enn folketrygden innberettes i kode 247 dersom det kan konstateres varig nedsatt ervervsevne. Er det ikke konstatert varig nedsatt ervervsevne, skal kode 211 benyttes.

Uførepensjon utbetalt f.o.m. måneden etter at mottaker fyller 67 år skal innberettes i kode 210.

Dersom oppsatt uførepensjon også kan utbetales der det ikke er konstatert varig nedsatt ervervsevne, skal den innberettes i kode 211 inntil mottaker fyller 67 år. Uførepensjon utbetalt f.o.m. måneden etter at mottaker fyller 67 år skal innberettes i kode 209.

Skillet mellom kode 209 og 210 ved innberetning av uførepensjon til personer over 67 år ikke kommer tydelig nok frem i LTO kodeoversikten. Kodeoversikten vil derfor justeres snarest mulig.

Samordningsåret er avgjørende. Kode 209 brukes kun det året personen er 67 år eller eldre og begynner å ta ut alderspensjon fra folketrygden og har mottatt offentlig tjenestepensjon både før og etter tidspunktet for uttak av alderspensjon. Som følge av samordningen reduseres tjenestepensjonen. Det er den del av offentlig tjenestepensjon som er utbetalt etter samordningstidspunktet som innberettes i kode 209.

Kode 209 gjelder pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning som tidligere er innberettet under 211 eller 212-A. Kode 209 gjelder ikke AFP.

Når uttak av alderspensjon fra folketrygden gjør at den månedlige utbetalingen av tjenestepensjonen reduseres slik at beløpet blir forskjellig før og etter uttakstidspunktet, så skal den delen av tjenestepensjon som utbetales etter samordningstidspunktet innberettes i kode 209. Hvis tjenestepensjonen skulle være samordnet med andre ytelser før uttakstidspunktet for alderspensjon fra folketrygden slik at det ved uttakstidspunktet for alderspensjon fra folketrygden foretas en "ny" samordning og tjenestepensjonen således reduseres, skal den delen av tjenestepensjon som utbetales etter samordningstidspunktet innberettes i kode 209.

Kode 209 gjelder kun "samordningsåret". Samordningen skjer tidligst ved fylte 67 år. Dersom personen velger å vente med å ta ut alderspensjon fra folketrygden, vil samordningsåret – og det året man skal bruke kode 209 - likevel være senere. Etterfølgende år skal man bruke kode 211 eller 212-A. Generelt sett er det alderspensjonen fra folketrygden som gir rett til skattefradrag og det er beregningen av skattefradraget (herunder beregningen av "samlet pensjonsinntekt") som er grunnen til at kode 209 ble innført. Dersom uttak av alderspensjon fra folketrygden fører til at tjenestepensjonen blir forskjellig før og etter uttakstidspunktet for alderspensjon fra folketrygden, skal kode 209 brukes. Det er den delen av tjenestepensjonen som utbetales etter samordningstidspunktet (uttakstidspunktet for alderspensjon fra folketrygden) som innberettes i kode 209".


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no