Søk


Nyttige lenkerEIOPA har sendt på høring retningslinjer for forberedelser til Solvens II

EIOPA lanserte 27. mars en offentlig høring vedrørende retningslinjer (guidelines) relatert til forberedelsene til Solvens II. Høringsfristen er satt til 19. juni. Formålet med retningslinjene er å støtte både nasjonale tilsynsmyndigheter og foretakene i deres forberedelser til solvenskravene.

Retningslinjene dekker de områdene som EIOPA anser som de viktigste for å sikre effektiv forberedelse til Solvens II:

  •  Systemet for risikostyring og kontroll

  • En forenklet versjon av ORSA

  • Internrapportering til tilsynsmyndighetene

  • Forhåndsdialog for interne modeller

Det er opp til de nasjonale tilsynsmyndighetene å bestemme hvordan EIOPAs retningslinjer skal inkorporeres i det regulatoriske og tilsynsmessige rammeverket på en passende måte.

De nasjonale tilsynsmyndighetene er i tillegg forventet å sikre at forsikringsselskaper og forsikringsgrupper tar de nødvendige stegene mot å implementere de relevante aspektene av det regulatoriske rammeverket som fremgår av disse retningslinjene, slik at når Solvens II foreligger, så kan selskapene overholde de nye solvenskravene på en tilfredsstillende måte. EIOPA fremhever imidlertid at retningslinjene burde implementeres på en forholdsmessig måte, spesielt med tanke på byrden til små og mellomstore foretak. 

EIOPA planlegger å offentliggjøre endelige anbefalinger høsten 2013 slik at de kan tre i kraft fra 1. januar 2014.

EIOPA har publisert et covernotat med overordnet informasjon om anbefalingene, herunder innfasing av ulike elementer og anvendelse av terskler for å unnta små selskaper fra deler av anbefalingene. Covernotatet finnes her.  

Finanstilsynet deltar i arbeidet i EIOPA og legger i utgangspunktet opp til å følge EIOPAs retningslinjer vedrørende midlertidige tiltak før ikrafttredelsen av Solvens II. Tilsynet uttaler imidlertid at dette vil måtte vurderes nærmere når de endelige anbefalingene foreligger.

Pressemelding fra EIOPA

EIOPAs konsultasjonsdokumenter 

 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no