Søk


Nyttige lenkerMaksimal beregningsrente i livsforsikring

Finansdepartementet har i brev av 28. juni 2013 bestemt at den maksimale beregningsrenten i livsforsikring ikke skal endres med virkning fra 1. januar 2014.

Finansdepartementet skriver i sitt brev til Finanstilsynet: 

"Forsikringsvirksomhetsloven § 9-3 gir Kongen kompetanse til å gi nærmere regler om rentesatser og andre beregningsrenter i livsforsikring. Kongens kompetanse er delegert til Finansdepartementet. Finansdepartementet har i forskrift 30. juni 2006 om livsforsikring § 2-3 fastsatt at «Finanstilsynet fastsetter den høyeste tillatte beregnings­rente til enhver tid ut fra bestemmelsene i direktiv 2002/83/EF artikkel 20 nr. Bi)».

Finanstilsynet har i brev 29. mai 2013 forelagt for Finansdepartementet en beslutning fra Finanstilsynet om en reduksjon av maksimal beregningsrente fra 2,5 pst. p.a. til 2,0 pst. p.a. fra 1. januar 2014. Tilsynet begrunnet beslutningen med soliditetshensyn og skriver bl.a. at «(n)år renten og dermed avkastningsmulighetene faller, må framtidige utbetalinger fra pensjonsinnretningene i større grad sikres gjennom premiebetalinger, og i mindre grad gjennom avkastningen av forsikringsmidlene. Selv om den direkte effekten av redusert beregningsrente på pensjonsinnretningenes soliditet på kort sikt er begrenset, utgjør økte premiebetalinger en økt trygghet for framtidige pensjonsutbetalinger gjennom oppbygging av forsikringsmessige avsetninger».

Finansdepartementet er enig i at det er viktig å styrke soliditeten i livsforsikrings­selskapene. Selskapene må sette premier som over tid på en betryggende måte dekker kostnadene ved de nye pensjonsforpliktelsene som bygges opp.

Etter departementets vurdering er det stor usikkerhet om i hvilken grad premieøkninger som følge av en ev. reduksjon av den maksimale beregningsrenten vil forsterke overgangen fra foretakspensjonsordninger til innskuddspensjonsordninger. Departementet mener det kan være uheldig med en slik overgang i den overgangsfasen vi nå er i med betydelige forestående endringer i regelverket, jf. bl.a. Banklovkommisjonens utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring og Finansdepartementets brev 20. mars 2013 om utredning av ytelsesbasert alderspensjon tilpasset ny folketrygd. Departementet tar sikte på at lovarbeidet med nytt pensjonsprodukt og ev. overgangsregler mv. vil kunne være avklart i løpet av 2014. Finansdepartementet har på dette grunnlag kommet til at den maksimale beregnings­renten ikke skal endres med virkning fra 1. januar 2014."

 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no