Søk


Nyttige lenkerNye vedtektssett pr. 3. september 2013 - Folkevalgteordninger

Pensjonskasseforeningen har i samarbeid med OPF, Storebrand, KLP og DNB utarbeidet utkast til vedtekter for folkevalgtes pensjonsordninger fra 1. januar 2014. Det ene utkastet er omhandler innmelding i den ordinære TPO-ordningen, det andre utkastet er knyttet til ny netto påslagsmodell. Intensjonen er at leverandørene skal kunne operere med mest mulig like vedtekter for produktene. Det er dog klart at DNB ikke vil tilby pensjonsordninger for folkevalgte.

Forslagene skal være nokså grundig gjennomarbeidet, og vi har fortløpende foretatt enkelte mindre justeringer i disse. Det tas dermed forbehold i så henseende. Utkastene blir oversendt KS til orientering. 
 __

Ad TPO-vedtektene: 

1. Punkter i klammeparentes merket med rødt må tilpasses av den enkelte leverandør.

2. I lys av Arbeidsrettens dom av 21.06.13, og tariffpartenes forståelse av denne, kan det hende at omfangsbestemmelsen her må endres. Dette har vi foreløpig ikke gjort i dette tillegget. Det er mulig at vi i medhold av vedtektenes § 1-2 annet ledd kan si at en viss nedre prosentgrense for innmelding kan settes for disse. Vi har uansett valgt å la det være mulig å sette en prosentgrense her. 

3. Det er tatt inn en ny § 4 vedrørende forståelsen av begrepet "pensjonsordningen" i Vedtektenes § 9-2 b. 

Når det gjelder gullenke-/sølvguttrettigheter i henhold til § 9-3 er det neppe en problemstilling at de kan ha opptjent tid i denne ordningen før 1.10.76. For å ha slike rettigheter må de ha medlemskap i en OFA-ordning fra før 1.10.76. Vi ser derfor ikke at det er behov for å skrive noe spesielt om dette i vedtektene. 
__

Ad nettomodellen: 

1. Denne er langt mer omfattende enn TPO-modellen, nettopp fordi denne ikke er henvisningsbasert. 

2. I forhold til 7-2 (2) er det spørsmål om man skal ha med en regel for oppregulering ved 67 år, slik det gjelder i dag. Dette har ikke gruppen tatt endelig stilling til.
__ 

Versjoner pr. 3. september 2013:  

Utkast -TPO-modell
Utkast - Netto påslagsmodell


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no