Søk


Nyttige lenkerPensjonskassen Helse Sør-Øst er formelt stiftet

Den nye pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet ble 20. august d.å. stiftet, i samsvar med oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Den nye pensjonskassen får navnet ”Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet”. De berørte medlemmene i eksisterende pensjonsinnretninger overføres til den nye pensjonskassen 1. januar 2014. 
 
Selskapsvedtekter og stiftelsesdokument ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF i møte 20. august 2013. Etableringen vil ikke medføre endringer i ytelsesplanene for det enkelte medlem, noe som også er ivaretatt gjennom arbeidet med forsikringsvilkår og pensjonsvedtekter for pensjonskassen. 
 
Arbeidet med å etablere pensjonskassen har vært organisert gjennom et prosjekt der berørte helseforetak og de ansattes organisasjoner har deltatt. Helse Sør-Øst RHF har ledet styringsgruppen for prosjektet. 
 
I første omgang berøres de som har eller har hatt et ansettelsesforhold ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF inkludert Sykehuspartner. 
 
Den nye pensjonskassen vil omfatte ansatte i de aktuelle helseforetakene, men med noen unntak. Sykepleiere som har en lovfestet ordning administrert av KLP, og apotekansatte som har en lovfestet ordning administrert av Statens pensjonskasse, vil ikke bli overført. Videre vil ansatte og pensjonister som i dag er medlemmer i Statens pensjonskasse forbli der. Det pågår også en vurdering hvorvidt medlemmer i Oslo Pensjonsforsikring skal overføres til den nye pensjonskassen. En slik overføring vil eventuelt skje på et senere tidspunkt enn 1. januar 2014. Pensjonister og tidligere ansatte i de aktuelle helseforetakene som har opptjent pensjonsrettigheter i de avgivende pensjonsinnretningene KLP, Vestre Viken pensjonskasse og Akershus fylkeskommunale pensjonskasse vil bli overført til den nye pensjonskassen. Alle nyansatte i de berørte helseforetakene som ikke omfattes av lovfestede ordninger vil fra og med 1. januar 2014 meldes inn i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet. 
 
Ved pensjonskassens første styremøte, avholdt 22. august d.å., ble Jan Frode Jakobsen tilsatt som administrerende direktør for pensjonskassen. Jan Frode er per i dag administrerende direktør i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, og har for øvrig bakgrunn fra blant annet Finanstilsynet og Finansdepartementet.
 
Styret for Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet har følgende medlemmer:
 
  • Steinar Marthinsen (styrets leder)
  • Nils Fredrik Wisløff (styrets nestleder)
  • Morten Reymert
  • Manuela Ramin-Osmundsen
  • Hilde Westlie
  • Ida Espolin Johnson
  • Svein Øverland
  • Aasmund Magnus Bredeli
  • Mette Vilhelmshaugen

 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no